Menu Content/Inhalt
Начало arrow Обучение arrow СДО arrow Специализация
Специализация
Image Отдел "СДО и УБК" при Ректората на МУ – София организира, регистрира, провежда, контролира и координира дейностите по следдипломното обучение на висшите медицински специалисти, зачислени на специализация от Медицински университет-София.Зачисляването на специализация се извършва на основание класиране на конкурсен изпит за зачисляване. Конкурсният изпит е писмен, анонимен и се провежда в продължение на четири часа. Конкурсният изпит за зачисляване на специализация се обявява на основание заповед на Министъра на здравеопазването, с която се утвърждават броя на местата за различните форми на обучение.

Обявените места са по медицински, стоматологични, фармацевтични и немедицински специалности. Размерът на средствата за заплащане на платеното следдипломно обучение се утвърждава от ръководителя на базата за СДО. Всички възникнали въпроси, промени и проблеми по време на срока на специализацията, специализантите могат да отправят към отдел “СДО и УБК” – Сектор”Специализация на магистри”. Реда и условията за провеждане на специализацията са регламентирани в Наредбите за СДО, съгласно която е зачислен специализанта. Обучението се извършва по единни учебни програми, за определен срок, посочен в номенклатурата на специалностите и приключва с полагане на държавен изпит. Завършилите получават свидетелство за призната специалност. Бази за следдипломно обучение са лечебните заведения, получили положителна акредитационна оценка по чл.90 ал.1 т.3 от Закона за лечебните заведения. След изпълнение на изискванията и срока на учебната план-програма зачислените специализанти от МУ – София подават за допускане до държавен изпит.

» Специализации 2014 г
Заповед № РД-21-6/17.12.2013 г. за утвърждаване броя на местата за специализанти за 2014 г

» Разяснения:

1. Писменият изпит е с продължителност четири часа от обявяване на въпросите.

2. След обявяване на въпросите в залата не се допускат закъснели кандидати.

3. За писмения изпит кандидатите са длъжни:

    » Да носят лична карта и уведомително писмо;
    » Да ползват само син химикал;
    » Преди обявяване на въпросите
          o да попълнят индивидуален фиш с трите имена, специалността и подпис
          o да номерират всяка страница с арабски цифри от двете страни от получените комплекти хартия
    » След обявяването на въпросите кандидатите:
          o преписват дословно въпросите без съкращения върху титулната страница
          o при грешка, грешните думи или текстове се поставят в средни скоби, а не се задраскват
    » След приключване на работата кандидатите са длъжни:
          o лично да предадат писмената си работа
          o да се подпишат на съответното място в списъка

4. Писмените работи са анонимни.

5. При доказано подсказване, преписване, както и нарушаване на анонимността, писмената работа се анулира.

6. Квесторът на залата предоставя на участниците в конкурса комплект материали за писмения изпит. Същият приема писмените работи срещу подпис от кандидата. Квесторът предава писмените работи на техническата комисия по специалности и брой срещу личен подпис.

7. Оценките от конкурса се обявяват в срок до 10 дни от датата на провеждането на конкурса. Класирането на кандидатите се извършва в срок до 10 дни от обявяването на оценките. Съгласно чл. 23 ал. 5 от Наредба № 34 не се допуска преразглеждане на писмените работи и тяхната преоценка.

8. Възражения по процедурата за провеждане на конкурсите се подават до ръководителя на висшето училище в 7-дневен срок от датата на обявяване на оценките.

9. Специализацията се провежда съобразно работното време на базата за специализация за пълния срок на обучение, утвърден в номенклатурата на специалностите, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 34 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

10. Класирането на асистенти, научни сътрудници, редовни докторанти ще се извършва по следния ред и условия:

    » Оценката от протокола за проведен конкурс.
    » В случай, че има кандидати с еднаква оценка класирането се извършва въз основа на бал, получен от сбора на оценките от средния успех от семестриалните изпити и оценката от средния успех от държавните изпити от дипломата за завършено висше образование.

11. Класирането на специализация по документи за специалностите посочени в чл. 20, ал. 1 т.т. 2, 3 и 4 от Наредба № 34/29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването се извършва въз основа на критерии:

    » Бал, получен от сбора на оценките от средния успех от семестриалните изпити и оценката от средния успех от държавните изпити от дипломата за завършено висше образование.
    » В случай, че има кандидати с еднакъв бал като втори критерии ще се вземе под внимание трудовия стаж по специалността, за която кандидатства лицето, като се изчислява от датата на постъпване на работа към датата на обявяване на конкурса за зачисляване.

12. В конкурса за зачисляване на специализация ще се допускат кандидати желаещи да кандидатстват за повече от една специалност с писмен изпит, с отделна молба и такса за всяка. Техническата комисия не поема ангажимент за съобразяване на изпитните дати. След обявяване на класирането в тридневен срок кандидатите заявяват писмено по коя специалност желаят да бъдат зачислени.

13. Чужди граждани от държави, които не са членове на Европейския съюз кандидатстват за специализация на места утвърдени със Заповед № РД 09-173/15.03.2010 г. по ред и условия посочени в от Наредба № 34/29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Класирането се извършва по критерии утвърдени от Ректора на МУ-София.

14. Висши медицински и немедицински специалисти зачислени и провели специализация по съответната учебна програма могат да участват в конкурса за зачисляване на специализация по реда на Наредба № 34/29.12.2006 г., като в случаите на успешно класиране при сключване на договора за специализация задължително представят следните документи:

    » Книжка на специализиращия  - оригинал
    » Удостоверения за проведената специализация по модули, съобразно учебната програма по съответната специалност.

Попълване на кодове на бази за специализация става на място при подаване на документите.
Получаването на конспектите за писмен изпит става в момента на подаване и приемане на молбата с приложените документи.
 
designed by www.madeyourweb.com