Menu Content/Inhalt
Следдипломно обучение
Специализация
Image Отдел "СДО и УБК" при Ректората на МУ – София организира, регистрира, провежда, контролира и координира дейностите по следдипломното обучение на висшите медицински специалисти, зачислени на специализация от Медицински университет-София.Зачисляването на специализация се извършва на основание класиране на конкурсен изпит за зачисляване. Конкурсният изпит е писмен, анонимен и се провежда в продължение на четири часа. Конкурсният изпит за зачисляване на специализация се обявява на основание заповед на Министъра на здравеопазването, с която се утвърждават броя на местата за различните форми на обучение.

Обявените места са по медицински, стоматологични, фармацевтични и немедицински специалности. Размерът на средствата за заплащане на платеното следдипломно обучение се утвърждава от ръководителя на базата за СДО. Всички възникнали въпроси, промени и проблеми по време на срока на специализацията, специализантите могат да отправят към отдел “СДО и УБК” – Сектор”Специализация на магистри”. Реда и условията за провеждане на специализацията са регламентирани в Наредбите за СДО, съгласно която е зачислен специализанта. Обучението се извършва по единни учебни програми, за определен срок, посочен в номенклатурата на специалностите и приключва с полагане на държавен изпит. Завършилите получават свидетелство за призната специалност. Бази за следдипломно обучение са лечебните заведения, получили положителна акредитационна оценка по чл.90 ал.1 т.3 от Закона за лечебните заведения. След изпълнение на изискванията и срока на учебната план-програма зачислените специализанти от МУ – София подават за допускане до държавен изпит.
Пълен текст...
 
Продължителна квалификация
ImageПродължителната квалификация е непрекъснато обучение след придобиването на правото за упражняване на професия под формата на курсове, индивидуално обучение, програми за професионална квалификация за придобиване на определена правоспособност. Основна форма на продължителнаквалификация са тематичните курсове провеждани от катедрите на МФ по актуални проблеми в медицината и здравеопазването и въвеждане на нови методи за изследване и лечение.

Индивидуалното обучение се провежда за повишаване на теоретичната и практическа подготовка, за усвояване на методики и новости по определени раздели от специалността. Продължителността на индивидуалното обучение се определя от организатора на обучението. Завършилите различни форми на продължително обучение получават Удостоверение с кредитна оценка. Ежегодно за следващата календарна година се издава План-разписание с тематичните курсове и индивидуално обучение и условията за включване в тях, по предложение на катедрите към съответните бази, с които МФ има сключен договор.

Отдел "СДО и УБК" при Ректората на МУ-София организира курсове и индивидуални обучения за специалисти и бакалаври с медицинско и немедицинско образование. Ежегодно се изготвя и утвърждава от Ректора на МУ-София, план-разписание, което се изпраща до главните сестри на лечебните заведения в страната.
 
Високоспециализирани дейности
ImageОтдел "СДО и УБК" при Ректората на Медицински университет-София организира и регистрира изпълнението на учебните програми за обучение по високоспециализирани дейности в медицината. Обучението се провежда по единни учебни програми утвърдени от Ректора на МУ-София. Изпълнението на учебните програми се извършва в университетските болници, с които Медицински университет-София има сключен договор. На основание решение на Академичния съвет и Заповед № РК 36-157/28.07.2005 г. на Ректора на МУ-София е утвърдена такса в размер на 30 лв. за един учебен ден, съобразно учебната програма. На завършилите обучението и положили изпит пред комисия определена от Ректора на МУ-София, отдел "СДО и УБК", издава свидетелство за придобита правоспособност по съответната високоспециализирана дейност.
 
designed by www.madeyourweb.com