Menu Content/Inhalt
Начало arrow Прием arrow Прехвърляне на студенти
Прехвърляне на студенти
1. Прехвърляне на български студенти от друго ВМУ:

1.1. Молби за прехвърляне се подават до Ректора на ВМУ, в което студентът се обучава и до Ректора на Медицински университет - София. Молбите съдържат причините за прехвърляне, Академична справка и документи, ако се налага прилагането им към молбата.

1.2. За прехвърляне могат да кандидатстват студенти, които имат завършена учебна година.

1.3. Ректорите на ВМУ решават окончателно въпроса за прехвърлянето на предложените студенти.

1.4. Студентите, прехвърлени от друг Медицински университет в страната, завършили една учебна година, издържали успешно кандидатстудентски изпити заплащат еднократно среднопретегления норматив за годишната издръжка на един студент по Закона за бюджета за съответната финансова година.

2. Прехвърляне на български студенти от чужбина в МУ - София:


2.1. Молби за прехвърляне по образец се подават до Ректора.

2.2. За прехвърляне могат да кандидатстват студенти, които имат завършена една учебна година или (един учебен семестър в чужбина), което се удостоверява с академична справка от съответното висше училище и при условията, определени от съответния Факултет (Колеж). Достоверността на академичните справки, въз основа на които е приет студента, се проверява от Отдел "Студентско образование" при Ректората. При доказани неверни данни студентът се отстранява съгласно чл.74, ал.2 от ЗВО, независимо от курса на обучение.

2.3. Студентите, прехвърлени от чужбина, които са завършили една учебна година (или един семестър) в съответния Медицински университет, заплащат ежегодно среднопретегления норматив за годишната издръжка на един студент по Закона за бюджета за съответната финансова година.

2.4. Прехвърлянето на студенти от страни, членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство се извършва при условията и по реда, определени за българските граждани в капацитетните възможности на Университета.

3. Прехвърляне на чуждестранни студенти:

3.1. Прехвърлявето на чуждестранни студенти от друго ВМУ или от една специалност в друга се разрешава от Ректора на МУ - София със съгласието на Декана на съответния факултет.

3.2. Молби за прехвърляне се приемат след завършена учебна година. Чуждестранните студенти, отписани по собствено желание и продължили обучението си в друго ВМУ, могат да се запишат отново в същата специалност на МУ- София, при семестриална заверка и повече от три неположени изпита, като им се даде възможност да положат изпитите на поправителна септемврийска сесия и студентското им положение се определя съобразно положените изпити.

3.3. Ректорът издава заповед за записване. При неявяване, неуреждане на финансови въпроси и други подобни, Деканът предлага уреждане на студентското положение в съответствие с този Правилник.

Приети такси за обучение на студенти не се връщат.

При прехвърляне от друго ВМУ от чужбина, при смяна на специалност, студентите могат да бъдат записани в по-горен курс, ако имат успешно положени изпити по две трети от изучаваните дисциплини по учебен план. Обучението се осъществява по индивидуален учебен план, утвърден от Декана, в съответствие с Единните държавни изисквания.

Прехвърлените студенти полагат приравнителни изпити на сесиите в съответствие с учебния план, след изпълнени всички условия и получена официална заверка.

Определена дисциплина се признава, ако хорариумът съответства на Единните държавни изисквания за съответната специалност.

Източник:Правилник за подготовка и провеждане на учебната 2009/2010 г., утвърден от АС.
 
designed by www.madeyourweb.com