Menu Content/Inhalt
Начало arrow Прием arrow КСК 2013: Правилник за кандидатстване в МУ София
КСК 2013: Правилник за кандидатстване в МУ София
Правилник
За прием на студенти в Медицински университет-София
за учебната 2013/2014 година

Чл.1 Приемането на студенти в Медицински университет - София се извършва на основание Наредба за Държавните Изисквания за прием на студенти на Министерството на образованието, младежта и науката и съгласно изискванията на настоящия Правилник.

Забележка: МУ-София ще се съобрази с всички промени, произтичащи от нормативните актове, влезли в сила след издаването на този Справочник.

Чл.2 Обучението за всички специалности в Медицински университет – София  е в редовна форма, а за специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт” , „Трудова медицина и работоспособност” и „Управление на здравните грижи”  във Факултет по обществено здраве и в задочна форма

Чл.3 Броят на местата за прием на студенти и таксите за кандидатстване и обучение се утвърждават ежегодно с Постановления на Министерски съвет.

Чл.4 Кандидатстването за образователно-квалификационна степен „магистър” по  специалностите “Медицина”, ”Дентална медицина” и “Фармация” се извършва чрез писмени конкурсни изпити  по биология и химия, а за образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалностите ”Медицински рехабилитатор, ерготерапевт”, „Трудова медицина и работоспособност” и „Кинезитерапия“  с  писмен изпит по биология.

Чл.5 Факултетът по обществено здраве провежда  обучение на образователно –квалификационна степен „бакалавър” в редовна и задочна форма по специалности както следва: „Обществено здраве и здравен мениджмънт” и „Управление на здравните грижи”, редовно и задочно обучение;
„Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Кинезитерапия” и „Трудова медицина и работоспособност” само в редовна форма на обучение.
 За придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” се провежда  задочно обучение в магистърски програми по: „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, „Трудова медицина и работоспособност”  и „Управление на здравните грижи”.
/ За справки - Справочник на Факултет по обществено здраве /.

Чл.6 Кандидатстването за образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалностите „Медицинска сестра” и “Акушерка” във Факултет  по Обществено здраве и за „Медицинска сестра”, “Акушерка” и „Трудотерапия“ във Филиал - Враца, се извършва чрез устен изпит с писмена част  по Етика и право.
/ За справки Справочник на Факултет по Обществено здраве  и Справочник на Филиал - Враца /.

Чл.7 Кандидатстването за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавърв МК „Й.Филаретова” по специалностите : “Медицински лаборант”, “Рентгенов лаборант”, ”Помощник фармацевт”, ”Рехабилитатор”, “ Инспектор по обществено здраве”, „Медико – социални грижи” и „Медицинска козметика” се извършва чрез устен изпит с писмена част върху „Мотивация за осъществяване на здравни грижи за нуждаещите се”.
    За специалността “Масажист”( за лица с увредено зрение) – с устно  събеседване по същата тема.
    За специалността „Зъботехника” се провежда  и изпит по моделиране.

Чл.8. Кандидат-студентите могат да кандидатстват и в други висши училища и колежи, като се съобразяват с обявения от тях график за провеждане на конкурсните изпити.

  • ІI. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Чл.9 За обучение в Медицински университет - София могат да кандидатстват лица, които са:
9.1. Български граждани, завършили средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висши учебни заведения и имат оценки по  биология, химия и български език в дипломата за средно образование или официален документ за приравнителни изпити ( вж. § 1 от Допълнителните разпоредби);
9.2. С оценка или “издържал” по физическо възпитание в дипломата за средно образование – за специалност “Рехабилитатор”;
9.3. С увредено зрение, удостоверено с Решение на ТЕЛК за придобита инвалидност 70% и над 70 % – за специалност “Масажист”;
9.4. Чужденци, постоянно пребиваващи в страната;
9.5. С двойно гражданство, едното от които е българско;
9.6. Граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство /по реда и при условията за прием на българските граждани /;
9.7. Не изтърпяват присъди към началото на учебната година;
9.8. Правоимащи по чл. 68, ал.3 от ЗВО и чл. 28 от този Правилник и Приложение № 1;
9.9. Загубили студентски права над 5 години от датата на отстраняването им. 
9.10. Лауреати на национални и международни олимпиади по биология и химия ( с оценка над Отличен 5.50 ).

  • ІІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Чл. 10. В срока, посочен в Приложение № 2 кандидат-студентите подават лично или чрез други лица ( които да носят копие от личната карта на кандидат-студента ) следните документи:
1.Заявление по образец  / Приложение № 5/, състезателен картон както следва: за специалностите „медицина”, „дентална медицина”  и ”фармация”
/ Приложение № 6/, за специалност „медицински рехабилитатор, ерготерапевт  /Приложение № 7/, както и за специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова- София / Приложение № 8/  (средните  листа на този справочник);
2. Диплома за завършено средно образование оригинал ( която се връща на кандидат-студента веднага след приемането на документите ) и един екземпляр незаверено фотокопие от дипломата.Завършилите средно образование в чуждестранни училища представят диплома, легализирана в Министерство на образованието, младежта и науката /МОМН / по съответния ред.
3. Документ от МОМН за лауреат на национална или международна олимпиада по биология и / или химия.
4. За кандидат-студенти по чл. 68, ал.3 от ЗВО:
4.1 Смъртен акт и удостоверение за наследници /оригинали / и незаверени фотокопия от тях за кръгъл сирак или полусирак ( до 25 годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването).
4.2 Решение на ТЕЛК за 70 % и над 70%  инвалидност в съответствие с изискванията на Приложение № 1- оригинал ( което се връща на кандидат-студента веднага след приемането на документите ) и незаверено фотокопие от експертното решение.
4.3 Актове за раждане на децата и незаверени фотокопия от тях - за многодетните майки.
5. Уверение от съответния Деканат за желаещите да възстановят студентските си права ( в същия ВУЗ и същата специалност).
6. Таксата за участие в кандидат-студентския конкурс се заплаща при подаване на документите.
7. Внесени такси за кандидат-студентски изпит не се връщат!

От такса се освобождават (след представяне на необходимите документи ): кръглите сираци и инвалиди, както и възпитаници на домовете за деца в неравностойно социално положение, а полусираците плащат 50 %  от таксата.

Кандидатстващите за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина”, „Фармация” и „Медицински рехабилитатор, ерготерапевт” подават документи в Центъра по опазване на общественото здраве, бул.”Акад.Ив.Гешов” № 15, ет.1, стаи № 2 и № 3 с Работно време – всеки ден- от 8.30 до 16.00 ч., в събота – от 9.00 до 14.00 ч. В неделя комисията по прием на документи не работи!

Кандидатстващите за специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, „Управление на здравните грижи”, „Кинезитерапия”, „Трудова медицина и работоспособност”, „Медицинска сестра” и „Акушерка” във Факултет по Обществено здраве подават документи на адрес: ул. „Бяло море” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, ет.5, Деканат на Факултет по Обществено здраве.
Телефони за справки:029432 304, 029432 292 и 029432 216.

Кандидатстващите за специалностите „Медицинска сестра”,   „Акушерка” и „Трудотерапия“ във Филиал - Враца подават документи на адрес: гр. Враца, Ученически комплекс, Корпус 1, ет.2, тел. 092/ 64 51 76.

Кандидатстващите за специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”-София подават документи на адрес: ул. „Й.Филаретова” № 3, ет.1, тел. 0291546 26 и 0291546 27  от 9.00 до 16.00 часа, включително  в събота. 


Чл. 11. Не се приемат документи по пощата, както и такива, които не са попълнени точно и по образец от Приложения № № 5, 6,7 или 8.

Внимание: След срока, определен в Приложение № 2, не се приемат документи и не се правят никакви поправки и промени в тях.

  • ІV. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ

Чл.12.Кандидатстващите за придобиване на образователно- квалификационна степен „магистър” по специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” в Медицински университет – София полагат  писмени изпити по биология и химия.
12.1.Кандидатстващите за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалността „Медицински рехабилитатор, ерготерапевт” в Медицински факултет  полагат писмен изпит по биология.
12.2. Кандидат-студентите от специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт”  за придобиване на образователно- квалификационна степен „бакалавър” полагат състезателни изпити по Етика и право - писмен и устен.
12.3. Кандидат-студентите от специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт” за придобиване на образователно- квалификационна степен „магистър”  полагат устен изпит- събеседване на тема „Проблеми и приоритети на общественото здраве в условията на здравна реформа”.
12.4.Кандидат-студентите от специалност „Трудова медицина и работоспособност” за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” полагат писмен изпит по биология.
12.5.Кандидат-студентите от специалност „Трудова медицина и работоспособност” за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” полагат устен изпит – събеседване на тема: „Проблеми и приоритети на осигуряване безопасни и здравословни условия на труд”.
12.6. Кандидатстващите за специалността „Кинезитерапия” за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” във Факултета по обществено здраве полагат писмен изпит по биология и изпит по обща физическа подготовка.
12.7.Кандидат-студентите от специалност „Управление на здравните грижи” за придобиване на образователно-квалификационна  степен „бакалавър” полагат състезателни изпити- писмен и устен по социална медицина и здравен мениджмънт.
12.8.Кандидат-студентите от специалност „Управление на здравните грижи” за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” полагат устен конкурсен изпит – събеседване на тема „Актуални проблеми на реформата в българското здравеопазване”
12.9.Кандидатстващите  за придобиване на образователно-квалификационна степен  „бакалавър”  по специалностите „медицинска сестра” и „акушерка” във Факултет по обществено здраве и Филиал-Враца полагат устен изпит с писмена част по Етика и право.
12.10.Кандидатстващите за придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” по специалностите в Медицински колеж Й.Филаретова”-София полагат устен изпит с писмена част върху „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”, състояща се от два компонента ( елемента):
- обща култура за системата на здравеопазване;
- желание и умение за работа с хора.   
12.11. За специалността “Масажист” ( лица с увредено зрение ) устен изпит-събеседване на същата тема.
12.12. За специалност “Зъботехника” полагат и  изпит по моделиране на датата от Приложение № 3. Изпитът се провежда само в Медицински колеж-София. По време на изпита по моделиране  не се разрешава кандидат-студентите да ползват схеми за зъби, пергели, транспортири, линии и други помощни средства, освен моделажен нож.След приключване на изпита кандидат-студентът предава на Техническата комисия конкурсния модел на зъб и малкото пликче с личните си данни, което запечатва пред комисията. След окончателното приключване на изпита   по моделиране, кандидат-студентите заедно с квесторите по зали напускат  изпитната зала и изчакват запечатването й. Разпечатването на залата се извършва от Председателя и членовете на Техническата комисия, които нанасят фиктивните номера.

  • VІ.ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА И КЛАСИРАНЕ

Чл.21. Балът за класиране в специалностите медицина, дентална медицина и фармация за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” се образува от сбора на оценките по:
- биология и химия от Държавните зрелостни изпити / при липса на оценки от положени зрелостни изпити по биология и химия се вземат оценките от дипломата за средно образование/;
- удвоените оценки от конкурсните изпити по биология и химия. Максималният бал е 36,
а минималният за участие в класирането е 24.

Чл.22. Балът за класиране за специалност „Медицински рехабилитатор, ерготерапевт” в Медицински факултет-София за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” се образува от сбора на оценките по:
- биология и химия  от Държавните зрелостни изпити / при липса на оценки от положени зрелостни изпити по биология и химия се вземат оценките от дипломата за средно образование /;
- удвоената оценка от състезателния изпит по биология.
Максималният бал е 24, а минималният за участие в класирането е 12.

Чл.23.1 Балът за класиране по специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”-София за придобиване на образователно-квалификационна степен „ професионален бакалавър”се образува от  сбора на оценките:
- оценката от зрелостния изпит по български език / при липса на оценка от положен зрелостен  изпит по български език се взема оценката по български език от дипломата /.
- оценката от зрелостния изпит по биология и здравно образование / при липса на оценка от положен зрелостен  изпит по биология се взема оценката по биология от дипломата /.
- оценката от устния изпит с писмена част върху „Мотивацията за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”.
Максимален бал за участие в класирането – 18.

Чл.23.2 За специалността “Зъботехника” от сбора на оценките от:
оценката от зрелостния изпит по български език;
оценката от зрелостния изпит по биология / при липса на оценки от положени зрелостни изпити по български език и по биология се вземат оценките по тези предмети от дипломата за завършено средно образование /;
оценката от устния изпит с писмена част върху „Мотивацията за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се” ;
удвоената оценка от състезателния изпит по моделиране.
Максимален бал 30.

  • СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

За Медицина, Дентална медицина, Фармация и Медицински рехабилитатор, ерготерапевт :
от  18 ЮНИ до  28 ЮНИ 2013 г.

Документите се подават в „Център по опазване на общественото здраве и анализи”, бул.”Акад. Иван Гешов” № 15, ет.1, стаи № 2 и № 3 с Работно време – всеки ден- от 8.30 до 16.00 ч., в събота – от 9.00 до 14.00 ч.
В неделя комисията по прием на документи не работи!
   
За специалностите на Медицински Колеж „Й.Филаретова”-  София:
от 17 ЮЛИ  до  23 ЮЛИ 2013 г.   
                       
Документи се подават  в сградата на Медицински колеж- ул. „Йорданка Филаретова” № 3- всеки ден от 9.00 до 16.00 часа.
В неделя комисията по прием на документи не работи!

За специалностите във Факултет по обществено здраве:
от 24 ЮНИ до 30 ЮНИ 2013 г.

Документи се подават  всеки ден (от понеделник до неделя вкл.)
от 9.00 до 16.00 часа.
В сградата на УМБАЛ „Царица Йоанна”- ИСУЛ,
ул. „Бяло море” № 8, ет. 5, Деканат
Тел: 02/ 9452 292 и 02/ 9432 304

За специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Трудотерапия“ във Филиал – Враца:
От 01.06.2013 г. до 29.07.2013 г.

В сградата на Филиал- Враца, Университетски комплекс, Корпус 1, ет. 2, Учебен отдел, ст. 203, Тел: 092/6451 76

  • ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

За специалностите МЕДИЦИНА, ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА и ФАРМАЦИЯ:
    БИОЛОГИЯ    02  ЮЛИ 2013 г.
    ХИМИЯ        10  ЮЛИ  2013 г.

За специалностите „МЕДИЦИНСКИ РЕХАБИЛИТАТОР, ЕРГОТЕРАПЕВТ”, „ТРУДОВА МЕДИЦИНА И РАБОТОСПОСОБНОСТ” и „КИНЕЗИТЕРАПИЯ”:
    БИОЛОГИЯ    23  ЮЛИ  2013 г.

За специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”- София:
    Устен изпит с писмена част „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”:
    По график :         24, 25, 26 и  27 юли 2013 г.
    МОДЕЛИРАНЕ         28 юли 2013 г.
    Идентификация         29 юли 2013 г.NB: Съгласно решение на Академичния съвет от 12.02.2008 за специалност "Фармация" - свободните места от категория мъже след попълнените по първо желание да бъдат заети от категория жени, посочили на първо място желание специалност "фармация" по реда на бала.

ЗА ПО–ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ: Справочник на МУ – София, който се разпространява от отдел Студентско образование от началото на месец април и телефони: 9152149
 
designed by www.madeyourweb.com