Menu Content/Inhalt
Начало arrow Прием
Прием
На крачка от медицината
Всяка година в Медицински факултет се приемат над 150 студенти-медици държавна поръчка. През 2011 г. в специалност "Медицина" бяха приети 168 човека - по 84 от всеки пол. Кандидатстудентските изпити са 2 - по биология и химия. За успешно взет се счита изпит, на който кандидат-студентът е изкарал поне среден 3.00. Балът за класиране се образува по формулата: Биология (диплома) + Химия (диплома) + 2 х Биология (изпит) + 2 х Химия (изпит). Ако кандидат-студентът е положил държавен зрелостен изпит по биология или химия, за балообразуваща се взема оценката от матурата. Максималният бал е 36. За да участва в класирането, кандидат-студентът трябва да има бал, равен или по голям от 24.00. Класирането се извършва по категории (мъже и жени) по първата желана специалност, посочена в състезателния картон, и по низходящ бал. По-подробна информация може да намерите в кандидатстудентския справочник, издаван от МУ - Ректорат към месец март - април. Такси за кандидатстване - 60,00 лв. за първи изпит и 30,00 лв. за всеки следващ изпит.
За повече информация и въпроси относно приема в МУ и МФ, моля посетете форума.
 
Изпитът по биология
Изпитът по биология представлява развиване на 3 теми, изтеглени лотарийно. Темите са общо 64 - по 21 от учебниците за 8 и 10 клас и 22 от учебника за 9 клас. Всички учебници са упоменати в конспекта. На изпита се пада по 1 тема от всеки клас. Продължителността на изпита е 5 астрономически часа. Всяка тема се оценява от двама проверители - асистент по медицинска биология и гимназиален учител, като оценката от изпита е средна аритметична на оценките от трите теми. При разлика на оценките на двамата проверители по-голяма от 0.50, работата се проверява от арбитър, чиято оценка е окончателна. Арбитърът е хабилитирано лице по медицинска биология с докторска степен.
 
Изпитът по химия
Изпитът по химия включва решаване на четири логически задачи, включени в сборника със задачи по химия за кандидат-студенти, издаден от МУ. Задачите се изтеглят лотарийно, като има комбинации, пречещи да се паднат задачи от един и същи тип. Падат се 2 задачи от органична химия и 2 от неорганична. Отделно изпитът се състои и от теоретична част - развиване на една тема по неорганична химия. Общо темите са 26 и са наименовани точно в конспекта. Продължителността на изпита е 5 астрономически часа. Тежестта на всички задачи и темата е еднаква (80% задачи: 20% тема - всяка задача - 20%). Аналогично на изпита по биология, всяка задача и темата се оцяняват поотделно от двама проверители. Ако разликата е по-голяма от 0.50, работата се проверява от арбитър, чиято оценка е окончателна.
 
designed by www.madeyourweb.com