Menu Content/Inhalt
Начало arrow Организации
Организации
Асоциация на студентите-медици в България (АСМБ)
Асоциацията на Студентите Медици в България (АСМБ) е независима, демократична, неполитическа, неправителствена, нерелигиозна на студентите-медици от цялата страна. Тя е основана на трети март 1990 от няколко студенти по медицина, решени да се изправят пред предизвикателствата на променящото се общество. Те поставят основните цели на асоциацията, които са валидни и днес:

Обединение на студентите медици в България, независимо от тяхната, религиозна и национална принадлежност.
Подобряване на тяхната професионална квалификация, издигане на социалния им статус
Подкрепа и сътрудничество в решаването на образователни обществени и социални проблеми на студентите по медицина.
Организиране на международен студентски обмен.
Представяне пред държавните органи и обществени организации социалните проблеми на студентите по медицина и търсене на съдействие за тяхното решаване.
Отстояване на правата и законните интереси на студентите-медици
Предоставяне на възможности за почасова работа
Оказване на всестранна помощ при осъществяване на личните и колективните инициативи на студентите-медици.
Пълен текст...
 
Студентски съвет
Към МУ - София функционира студентски съвет, чиито дейности са:

чрез ежеседмични събрания се обсъжда и контролира дейността на отделните комисии;
взема  решения относно предложени проекти;оценяват се техните положителни и негативни страни;
изготвя стратегии за изпълнението на проекти и за развитието на СС като задачи и функциониране на базата приоритетните интереси на СС
организира и осъществява срещи с близки по дейност и структура организации;
осъществява връзката на СС с ръководните органи на МУ-София,както и с представители на други организации;
взема решения относно финансовото обезпечаване на отделни проекти;
заседанията на УС се удостоверяват с изготвяне на протокол с дата,подпис на протоколчика и председателстващия събранието;
СС конролира дейността на Студентските домови съвети,като следи за техния постоянен състав и при необходимост провежда избори за попълването му;
към СС функционира и комисия по стипендии която своевременно разработва и предлага критериите за студентски стипендии;
Пълен текст...
 
designed by www.madeyourweb.com