Menu Content/Inhalt
Начало arrow Обучение arrow Такси за обучение
Такси за обучение
Годишната такса за обучение за специалност "Медицина" в МУ-София през учебната 2013-2014 г. ще бъде 900 лв. Годишната такса за обучение за специалност "Медицинска рехабилитация и ерготерапия" ще е 664 лв. Нормативно определената такса за обучение се внася на две равни вноски преди началото на всеки семестър.При незаплащане нормативно определената такса преди започване на семестъра студентите не се записват.

Смъкни постановление № 113на МС от 10.05.2013г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2013 - 2014 г.

Студентите, прехвърлени от друг Медицински университет в страната, завършили една учебна година, издържали успешно кандидат-студентски изпити, заплащат еднократно среднопретегления норматив за годишната издръжка на един студент по Закона за бюджета за съответната финансова година.

Студентите, прехвърлени от чужбина, които са завършили една учебна година (или един семестър) в съответния Медицински университет, заплащат ежегодно среднопретегления норматив за годишната издръжка на един студент по Закона за бюджета за съответната финансова година.

Дипломираните в специалност Дентална медицина и Фармация, записани за придобиване на ІІ-ра магистърска степен в Медицински факултет заплащат ежегодно среднопретегления норматив за годишната издръжка на един студент по Закона за бюджета за съответната финансова година.

Банкова сметка на Медицински факултет - София
IBAN: BG 63 BPBI 7940 3163 982201
SWIFT BIC: BPBIBGSF
Юробанк И Еф Джи България
пл. "България" №1
 
designed by www.madeyourweb.com