Menu Content/Inhalt
Начало arrow Обучение arrow Студентски кредити
Студентски кредити
Право да кандидатстват за кредити ще имат студенти и докторанти, които:
1. не са навършили 35 години;
2. се обучават в редовна форма за преподаване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" ("бакалавър" и "професионален бакалавър") или "магистър" или образователна и научна степен "доктор" в създадено и функциониращо по законоустановения ред държавно или частно висше училище или научна организация в РБългария;
3. не са отстранени и не са прекъсвали обучението си;
4. не са придобили същата образователно-квалификационна степен.
Кредитите ще се отпускат за целия или за част от периода на обучение за покриване на таксите за обучение и/или за издръжка. Правото за ползване на кредити за издръжка възниква при раждане или при пълно осиновяване на дете по време на обучението и се ползва от родителя, който упражнява родителските права, а ако това са и двамата - само от единия.

Кредитите ще се отпускат с държавна финансова подкрепа под формата на:
А/ гарантиране на кредитното задължение, включващо главницата и лихвата;
Б/ заплащане на кредитното задължение или на част от него в определени от закона случаи;
В/ заплащане на премия за добро управление на банката.
Предвидени са следните облекчения за заемите:
- отпускане на кредитите без обезпечение;
- без плащане на такси, комисиони и други разходи;
- нисък лихвен процент;
- дълъг гратисен период;
- дълъг погасителен период - 10 години, считано от края на гратисния период;
- възможност за предсрочно погасяване без такси, комисиони и допълнителни лихви;
- опрощаване на кредитното задължение - по силата на закона; при смърт на кредитополучателя; настъпване на трайна неработоспособност от 70 или над 70% за срок, по-дълъг от три години от датата на инвалидизирането; при раждане и осиновяване на второ или следващо дете в рамките на пет години от изтичане на гратисния период.

Кредитите ще се предоставят от банки, сключили типов договор с министъра на образованието и науката. Тези банки ще бъдат включени в електронен регистър на МОН.


 
designed by www.madeyourweb.com