Menu Content/Inhalt
Начало arrow Обучение arrow Научна дейност и развитие на научните кадри
Научна дейност и развитие на научните кадри
Дейността на сектор „Научна дейност и развитие на научните кадри” се простира в три направления - научна дейност, растеж и развитие на научните кадри и докторанти. Секторът консултира всички преподаватели на Медицински факултет - София (1094 на брой) и всички докторанти - редовна, задочна и свободна форма на обучение (227 на брой).

1. Научна дейност :

• ежегодно събиране на данни за научните публикации на всички преподаватели на Медицинския факултет;
• ежегодно изготвяне и представяне в Ректората на отчети за научната продукция, научното сътрудничество по национални и международни проекти, издадени учебници, монографии и патенти у нас и в чужбина;
• информиране на НПС за обявени конкурси по международни и български проекти за финансиране на научни изследвания;
• информиране на НПС за обявени международни конкурси за специализации за повишаване на квалификацията на научните кадри;
• събиране, анализиране и подготвяне на раздела за научната дейност във връзка с институционалната и програмната акредитация на ММедицинския факултет.

2. Растеж и развитие на научните кадри:

• изготвяне, разпространяване, анализиране и представяне пред Факултетния съвет на документацията във връзка с атестирането на НПС, съгласно изискванията на ЗВО;
• събиране и представяне пред Факултетния съвет предложенията за обявяване на конкурси за хабилитирани и нехабилитирани преподаватели и докторанти;
• обявяване на конкурсите за хабилитирани преподаватели и консултиране на кандидатите по процедурите;
• обявяване на конкурсите за нехабилитирани преподаватели и консултиране на кандидатите по процедурите (Документи и изисквания за асистентски конкурси);
• внасяне във Факултетният съвет на необходимите документи за повишаване в длъжност на асистенти и уведомява ръководителите на катедри за решението на Факултетния съвет;
• подготвяне на документацията по въпроси, обсъждани на Факултетния съвет;
• организиране и техническо обезпечаване на заседанията на Факултетния съвет;
• изготвяне и изпращане в Ректората и по катедри на документи, свързани с решенията на Факултетния съвет.

3. Докторанти:

• организиране и изготвяне ежегодно на проекта на решения за утвърждаване на броя на приеманите за обучение докторанти в Медицинския факултет;
• информиране катедрите за обявените конкурси за докторанти;
• събиране на документите за докторантските конкурси и съблюдаване за законосъобразното провеждане на конкурсите по катедри
- линкове:
o Наредба за държавните изисквания за приемане и обучение на докторантите
o Правилник за кандидатстване и провеждане на докторантура в MУ – София
• съхраняване и съблюдаване за редовността на документацията в досиетата на докторантите;
• осъщесвявяне на контрол върху хода на докторантурата и постигнатия краен резултат;
• създаване и периодично актуализиране на база данни за обучаваните докторанти.
 
designed by www.madeyourweb.com