Menu Content/Inhalt
Начало arrow Обучение arrow ECTS кредити
ECTS кредити
Дисциплини  Кредити
 1 курс
 Цитология 6,6
 Медицинска етика
3,2
 Биология
8,2
 Физика
5,8
 Химия
5,8
 Латински език
4,9
 Лятна практика
5,8
   
 Избираеми курсове - задължителни - избор до:
4,5
 2 курс
 Биофизика
4
 Медицинска информатика
2,3
 Спорт
4,6
 Анатомия и хистология
21.0
 Физиология
12
 Биохимия
10,4
 Обща медицина
3,2
 Лятна практика
4,8
   
 Избираеми курсове - задължителни - избор до: 4,2
3 курс
 Социална медицина
5,2
 Микробиология 7,7
 М Б С
2,3
 Медицинска генетика
2,9
 Патофизиология
6,8
 Фармакология
8,6
 Обща патология
6,2
 Пропедевтика на вътрешните болести
11,6
 Обща и оперативна хирургия
8,6
 Лятна практика
4,8
 
 
 Избираеми курсове - задължителни - избор до:
4,0
 Общо кредити за предклиника и пропедевтика
180
 4 курс
 Образна диагностика, нуклеарна медицина и лъчелечение
4,0
 УНГ болести
3,6
 Офталмология
3,6
 Хигиена, екология и професионални заболявания
6,0
 Неврология
5,9
 Клинична патология
4,2
 Клинична практика в 4 курс по модулната система 
11,8
5 курс
 Вътрешни болести и терапия
21,6
 Хирургия
10,8
 Акушерство и гинекология
8,0
 Педиатрия
8,4
 Ортопедия и травматология
3,6
 Дерматология и венерология
3,6
 Клинична лаборатория
2,4
 Клинична имунология
1,2
 Клинична фармакология
2,4
 Неврохирургия 1,2
 Клинична практика в 4 курс по модулната система  14,7
 6 курс
 Епидемиология, инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина
7,2
 Съдебна медицина и деонтология
3,6
 Психиатрия
3,6
 Анестезиология и интензивно лечение
3,6
 Физиотерапия
2,4
 Урология
2,4
 Клинична практика в 6 курс по модулната система
6,4
   
 Избираеми курсове - избор в 4, 5 и 6 курс до
4,0
 Общо кредити за клиника
150,2
Преддипломен стаж
Общо
 Вътрешни болести
15,6
 Хирургия
15,6
 Акушерство и гинекология
15,6
 Педиатрия
15,6
 Хигиена, епидемиология,инфекциозни болести и социална медицина
17,2
 Обща медицина
5,8
 Спешна медицина
3,0
 
 
Общо кредити за преддипломния стаж
88,4
Общо кредити за специалността
418,6

За всички студенти е въведена КРЕДИТНА СИСТЕМА на оценяване. Кредитът е цифрово изражение на студентска заетост. Присъжда се на студенти, получили положителна оценка, не по-ниска от среден (3) за усвоени знания и умения, предвидени в учебния план, чрез изпит или друга форма на оценяване. На всеки студент се предоставя "книжка за избираеми курсове", в която се отразява тематиката на курсовете и кредитите.

От І до ІІІ курс, студентите са длъжни да натрупат 180 кредита, от които 12,7 кредита за български студенти и 5.4 кредита за чуждестранни, от: избираеми курсове, модули, участие в научно-изследователски програми, участие в научни сесии с доклади, публикации в български и чуждестранни списания.

От ІV до VІ курс (клиника), студентите са длъжни да натрупат 150,2 кредита, от които 4.,0 кредита от:избираеми курсове, модули, участие в научно-изследователски програми,участие в научни сесии с доклади, публикации в български и чуждестранни списания.

В съответствие с учебния план за специалността "Медицина" по време на следването студентите са длъжни да натрупат кредити както следва: - от следването – 330,2 кредита, от които 313,5 от задължителни дисциплини и 16,7 от свободноизбираеми дисциплини. - от преддипломния стаж и държавните изпити – 88,4 кредита.

» Още за кредитите и модулите
 
designed by www.madeyourweb.com