Menu Content/Inhalt
Начало arrow Обучение
Обучение
Резюме
Обучението на студентите по медицина е организирано в три етапа. Първият етап - предклиничното обучение (2 години), дава на студентите необходимите биологични и медицински знания, които представляват основа за клиничното им обучение като лекари. Вторият етап - клиничното обучение (3 години), има за цел придобиване на познания за диагностициране и лечение на болния. След 3 курс обучението се извършва по циклична система, при която изпитите се полагат перманентно през учебната година, след приключване на занятията по съответната дисциплина. Третият етап - преддипломният стаж (1 година), който се провежда в университетските болници и болнични бази, има за цел прилагане на усвоените знания при леглото на болния и в ДКЦ. Преддипломният стаж завършва с Държавни изпити по Вътрешни болести, Хирургия, Педиатрия, Акушерство и гинекология, Хигиена, Епидемиология, Инфекциозни болести, Социална медицина и Обща медицина. Семестриалната такса е 236,50 лв. за приетите преди 2007 г. и 450 лв. за студентите приети през и след 2007 г.
 
Как протича то?
По време на всяка акдемична година има два 15-седмични семестъра - зимен и летен. Обучението се извършва чрез лекции в един лекционен поток, практически упражнения и семинари. Студентите са разделени на групи за упражненията и семинарите. По време на семестъра се осъществява непрекъснат контрол над знанията и уменията. Начинът е специфичен за всяка дисциплина. Плановите форми изискват предварителна подготовка на студентите в основните дисциплини и се осъществяват чрез повтарящи се устни и/или писмени изпити, компютърно адаптирани тестове, преглед на пациенти. Основната цел на модулното обучение в клиничните дисциплини е да се подготвят студентите с добри практически умения, да им се даде възможност за повече часове дневно в клиникиките, в които специализират, и да им се даде възможност за проследяване на хода на болестта и нейното лечение. Студентите по медицина провеждат летни учебни практики по съответна програма след първия, четвъртия и шестия семестър с продължителност по 15 календарни дни.
 
designed by www.madeyourweb.com