Menu Content/Inhalt
Кредити и модули
В съответствие със ЗВО, Чл.44а, бр.48 от 2004 г (1) „За оценка на придобитите по време на обучението знания и умения на студентите, висшите училища осигуряват система за натрупване и трансфер на кредити”, влизаща в сила от учебната 2004-2005 г.

Медицински Факултет София разработи система, която бе приета от Факултетен съвет м.юни 2005 г. През последните две години въпросите за подобряване на програмите за обучение бяха предмет на регулярно обсъждане от ФС. Към Медицински факултет функционира постоянна комисия по преструктуриране и синхронизиране на учебните програми с водещи Европейски медицински университети(факултети). Функционира и Комисия по поддържане качеството на обучение, в която участвуват студенти и докторанти.

Похвално е, че голям брой преподаватели, Ръководители Катедри и студенти се отзоваха много активно за провеждане на редица реформи, като: въведени бяха избираеми курсове (модули) по актуални и значими проблеми на медицината: медицинска генетика, молекулярна медицина, медицинска психология, злоупотреба и зависимост към дроги, Pain medicine, гериатрия, имунология, хирургия, спешна медицина, клинична анатомия, клинична физиология, онкология, и много други (вж. Списък избираеми модули). Крайната цел от участието в тези модули е:

а) задълбочаване на фундаменталните знания в избрани области на медицината;
б) подобряване практическата подготовка на бъдещите лекари: общуване с пациенти, диагностика, терапия;
в) Въведен бе курс и стаж по спешна медицина, което е изключително важно в съвременния живот ( вкл. за решаване проблеми произтичащи от тероризма).
г) Ръководството на МФ стимулира участието на студенти в научно-изследователска работа, от която се натрупват кредити
д) специално внимание се отделя на изработването на клинични умения, за които се присъждат кредити. В този контекст в „клиничния модул” на обучение (от IV до VI курс се включват 4 основни форми на обучение: лекции, упражнения, клинична практика при леглото на болния, самоподготовка.

Тези цели са в съответствие с изискванията на студентите от Медицинските факултети в Европа, включително и България.

ПОДГОТОВКАТА ЗА РЕФОРМАТА В МФ СОФИЯ стартира 2004/2005 г, съгласно ЗВО. Независимо, че през 2005/06 г реформата имаше апробационен характер за МФ и преподаватели и студенти се отнесоха с желание и ентусиазъм. Оказа се, че след рекапитулация на учебната година значителен брой студенти са натрупали повече от задължителните 60 кредита за година. Интереса към реформата се потвърждава и от факта, че много студентите от по-горните курсове, за които тази система има само препоръчителен характер активно участвуват в избираеми модули, клинични и експериментални научни-изследвания и др.

СЪГЛАСНО ЗВО ДИПЛОМАТА НА ЗАВЪРШИЛ ЛЕКАР НЕ МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА ПОВЕЧЕ ОТ РЕГЛАМЕНТИРАНИЯ БРОЙ КРЕДИТИ ПО УЧЕБЕН ПЛАН.

В края на следването всеки новозавършил лекар получава следните документи:

1) Диплома (330.2 кредита) от следването по учебен план и 88.4 кредита (от държавни изпити).
2) Приложение към дипломата (хорариум, оценки, кредити)
3) Академична справка
4) Европейско приложениe

Учебният план е разделен условно на два основни етапа (модула):

а) предклиника и пропедевтика (I – III курс);
б) клинично модулно обучение и стаж (IV-VI курс).

Всеки етап се завършва успешно със 180 кредита, от които САМО 5.4 са от свободно-избираеми модули, факултативни курсове, участие в проекти и научни прояви и др. Те може да бъдат натрупани и само в една година, но до края на III курс за предклиника.

Ръководството на МФ стимулира активността на студентите и преподавателите за въвеждане на нови форми, с които се подобрява качеството на обучение на бъдещите лекари. Същевреманно трябва да се влезе в рамката, определена от ЗВО и Учебния план за специалността медицина.

В тази връзка Факултетният съвет на МФ реши на 12.10.2006 г всички кредити над 5.4 за трите учебни години натрупани от избираеми модули, публикации и др. ДА СЕ ОТРАЗЯВАТ В ОТДЕЛНА СПРАВКА към Академичната справка като факултативни курсове ПО ИЗБОР НА СТУДЕНТА. (това означава, че студентът преценява кои избираеми модули до 5.4 кредита ще се отразят в Академичната справка като задължителни от учебния план и кои като факултативни).

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ КРЕДИТИТЕ НАТРУПАНИ ОТ ИЗБИРАЕМИ КУРСОВЕ СА АБСОЛЮТНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ПРЕДКЛИНИЧЕН (I-III КУРС) В КЛИНИЧЕН (IV –VI КУРС) МОДУЛ НА ОБУЧЕНИЕ. Неизпълнилите това условие подлежат на санкциониране в съответствие с правилника на МУ.

Конкретната програма и календарен план за съответния избираем курс (модул) трябва да се одобряват всяка учебна година от ФС. За целта програмата и плана трябва да се предоставят в Деканата най-късно до края на м. Април на предходната учебна година.

По препоръка на студентите е желателно, в курсовете да се включват повече практически занимания с възможности за изява на студентите (вкл. представяне на сомастаятелни разработки пред курса, клинични занимания и др).

На всички преподаватели, провели успешно избираемия курс , часовете се отчитат като аудиторна заетост. Това да се допълни в правилника на МУ за учебната 2007/2008 г. За учебната 2006/07 тези часове се отчитат по Решение на Факултетния съвет на МФ.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБИРАЕМИ МОДУЛИ/КУРСОВЕ:
1) Записването на студентите да се извършва в съответната Катедра и Ръководител курс
2) Календарният план се уточнява със студентите
3) Курсовете завършват с реферати или тестове
4) След успешно приключване на Курса (модула) Ръководителят:

а) връчва сертификати на успешно завършилите
б) изпраща в Деканата (Учебен отдел) списък с Фак. № на успешно завършилите и отразява в главната книга курса, заедно с кредити и успех.

Неотразяването в главната книга означава, че курсът НЕ е проведен.

За присъждане на кредити за участие в научни грантове, публикации и конгреси:

Студентите представят в Деканата ксерокопие от публикация и/или сертификат за участие в конгрес с резюме. Научният ръководител подписва, че лицето е участвувало в съответната година в проекта/ публикацията и т.н.

Ръководителите Катедри, съвместно с Катедрените колективи и участие на студентски представители да продължат работата по обновяване същността на учебните програми и формите на обучение в зависимост от спецификата на съответните дисциплини.

Да се засили медицинската (клинична) ориентираност.
 
designed by www.madeyourweb.com