Menu Content/Inhalt
Начало arrow Катедри arrow Социална медицина и здравен мениджмънт
Социална медицина и здравен мениджмънт
1. Медицински факултет
Image В царския указ за създаване на Медицински факултет през 1917 г. между предвидените 25 катедри фигурира и Катедра по социална медицина. В действителност обаче тя започва да функционира много по-късно - от началото на 1945 г., под наименованието Катедра по санитарна организация, администрация и статистика. Нейната основна цел е обучение на студентите-медици по социална хигиена, здравна организация и администрация, както и провеждане на научни изследвания в тази област.

Още от самото начало развитието на Катедрата е белязано със значими изменения в нейния холизъм, с организационно-структурни промени, съпроводени с различни йерархични връзки на подчиненост и ръководство.

Успоредно с това се променя и името й. През 1946 г. - само една година след нейното създаване, Катедрата се нарича "Социална хигиена и организация на здравеопазването”. С приетия през 1949 г. устройствен правилник на Медицинския факултет Катедрата се преименува на "Организация на здравеопазването, епидемиология и санитарна статистика", а през 1951 г. - на "Организация на здравеопазването, история на медицината и медицинска статистика".

През 1972 г. катедрите по социална медицина към Медицинския факултет (МФ) и Института за специализация и усъвършенстване на лекари (ИСУЛ) се обединяват и влизат в състава на новосъздадената Медицинска академия (МА). Четири години по-късно обединената Катедра става основно звено на сформирания към МА Научен институт по социална хигиена и организация на здравеопазването. През 1981 г. последният се преобразува в Научен институт по социална медицина (НИСМ). Към него са включени Катедрата по медицинска педагогика и част от Катедрата по медико-санитарна защита (понастоящем Медицина на бедствените ситуации). Те са обособени като сектори към Катедрата по социална медицина, в която има още сектори по история на медицината и по медицинска социология.

В началото на 1991 г. НИСМ се разделя на две - Катедра по социална медицина към Медицинска академия и Научен институт по обществено здравеопазване към Министерството на здравеопазването. На следващата година Катедрата под името "Социална медицина и обществено здравеопазване" пряко е включена в структурата на МФ-София, където е и досега. През 1999 г. Катедрата приема настоящето си наименование - Социална медицина и здравен мениджмънт.

От началото до сега в Катедрата са работили 92 души - 28 професори и ст.н.с. I ст., 36 доценти и ст.н.с II ст., 28 асистенти и научни сътрудници, без чиято всеотдайна и отговорна работа не би било възможно развитието на Катедрата като образователно, научно и консултативно университетско звено.

За успешното развитие на Катедрата от съществено значение е фактът, че нейни сътрудници са били на специализации в Москва, Париж, Рен, Брюксел, Валенсия, Кембридж, Ротердам, Единбург. От своя страна Катедрата е осъществявала специализации на лекари от Камбожда, Виетнам, Лаос, Монголия, Германия, Унгария.

За високия професионализъм на преподавателите говори и фактът, че част от тях са били експерти или членове на органи на СЗО, Международната асоциация по история на медицината, Международната федерация на институтите за системен анализ в здравеопазването, Световната федерация по медицинско образование, както и национални консултанти, членове на СНС при ВАК и на Държавни изпитни комисии.

Значителни са успехите на Катедрата в обучението на студентите по Социална медицина, Медицинска статистика, Медицинска информатика, Медицина на бедствените ситуации, Медицинска етика и История на медицината. По изброените предметни области, както и по Здравен мениджмънт, Медицинска педагогика, Медицинска социология, Социална епидемиология, Икономика на здравеопазването, Катедрата успешно е провеждала следдипломната квалификация на лекари, икономисти и др. специалисти.

Катедрата е осъществявала интензивна изследователска дейност, в която се утвърждава интегрираният социално-медицински подход, разширява се и се задълбочава медико-социалната проблематика. Съществени резултати са постигнати в следните направления: Теория и методология на социалната хигиена, Промоция на здравето, Социална епидемиология, Медицинска демография, Здравен мениджмънт, Биостатистика, Медицина на бедствените ситуации, История на медицината.

Катедрата е била организатор и съорганизатор на: І, ІІ, ІІІ и ІV Национални конгреси по социална хигиена (1968, 1974, 1980, 1986 г.) Международен конгрес по история на медицината (1979 г.), Дунавски симпозиум по превантивна и социална медицина (1989 г.), І, ІІ, ІІІ и IV Национални конгреси по история на медицината (1981, 1986, 1990, 1996 г.), Национална конференция по медицинско образование (1990 г.), Симпозиум по ретроспекции и перспективи на частната лекарска практика в България (1991 г.).

Преломна година в развитието на Катедрата е 2001 г., през която по-голяма част от преподавателите й ( 21 от 39 ) преминават към новосъздадения в МУ - София, Факултет по обществено здраве. Макар и силно намален, преподавателският състав успява да поддържа висок статус на Катедрата като университетско звено – продължава изцяло студентското обучение по всички учебни дисциплини и в твърде значителна степен запазва СДО.

» Ръквоодител
Доц. д-р Петко Салчев, дм, тел. 9432/456
» Уебсайт
 
designed by www.madeyourweb.com