Menu Content/Inhalt
Начало arrow Катедри arrow Физиотерапия и рехабилитация
Физиотерапия и рехабилитация
1. Медицински факултет
ImageКатедрата по физикална терапия и рехабилитация към Софийски медицински факултет е създадена през 1949 г. на база в Института з а специализация и усъвършенстване на лекарите (ИСУЛ). Първият ръководител и основател на катедрата е проф. д-р София Кирчева. През целия период на съществуването си катедрата играе рол ята на основен двигател за развитието на многопрофилната специалност и за обучението на кадри за лечебно-профилактичната и курортната мрежа (над 2500 лекари - физиотерапевти). След интеграцията през 1972 г. катедрата е включена в рамките на Медицинската академия. По същото време в структурата й се включват Централното отделение по физиотерапия и отделенията по физиотерапия към клиниките по вътрешни и детски болести, на Александровска болница и същите към Института по педиатрия и към болница "Св. Иван Рилски". Последователно през годините ръководители на катедрата са били: проф. д-р Петър Слънчев, проф. д-р Димитър Костадинов и доц. д-р Майя Рязкова, която е ръководител и понастоящем.

Нуждите на преподавателската и лечебно-диагностичната работа предопределят структурната уредба на катедрата, която първоначално е представена само от Сектора по електролечение, след което се разкриват последователно и сектори по светлолечение, кинезитерапия (лечебна физкултура, екстензионна терапия, мануална терапия, суспенсионна терапия), аерозололечение, топлолечение, калолечение.

Студенсткото преподаване обхваща обучението на студенти медици по специалността Физикална медицина и рехабилитация с общ хорариум от 2600 учебни часа годишно, включващи три цикъла, завършващи с изпит.

Лечебната дейност на Катедрата включва консултативна дейност, стационарно и амбулаторно лечение. Всички отделения по физиотерапия работят съвместно с клиниките, на чиято база се намират. Понастоящем в структурата на Катедрата по физикална медицина и рехабилитация са обединени Централно отделение по физиотерапия, Отделение по физиотерапия на вътрешните болести, Отделение по физиотерапия към клиника по детски болести към Университетска болница "Александровска", отделения по физиотерапия към болниците "Царица Йоана", "Княгиня Евдокия" и "Св. Иван Рилски".
Научно-изследователската дейност на Катедрата е насочена към:

· проучване на отделните физикални фактори - диагностика, терапия и електростимулация с нискочестотни токове, ултравиолетова еритема, мануална диагностика и терапия, акупунктура и разработване на методи за приложението им., както и организация на медицинската рехабилитация.

· системно проучване и внедряване на новостите в световната медицинска литература и практика по въпросите на физикалната медицина и рехабилитация в периодична литература, нови книги, монографии, дисертации, материали от конгреси, симпозиуми, конференции и бази данни (Internet, Medline, Biosis, Current contents, Science Citation Index и др.).

· актуализиране на информацията в областта на всички заболявания, показани за физикална медицина и рехабилитация

· задълбочаване на познанията по въпросите на механизма на действие на физикалните фактори, прецизиране на индикациите и контраиндикациите за тяхното приложение.

· съставяне на нови и разширяване на действащи научни проекти, както в областта на физикалната медицина и рехабилитация, така и в гранични области с други специалности,

· разширяване на колаборацията на национално и интернационално ниво,

· обсъждане и представяне на доклади, статии, рационализации, изобретения, и други научни материали на наши и чужди конгреси, конференции и симпозиуми, публикувани в наши и чужди списания

· участие в апробации на нови диагностично-лечебни и рехабилитационни методики и апарати.

· приоритетни през последните години са проблемът за острата и хроничната болка и възможностите на физикалната терапия за нейното повлияване и проблемът за двигателния контрол и преобучение с помощта на биоконтрол с обратна връзка (биофийдбек).

· Катедрата е съорганизатор на всички национални конгреси, конференции и симпозиуми по физикална медицина и рехабилитация и на редица международни научни форуми в страната и извън нея.
а) Основeн курс:

· по специалността Физикална медицина и рехабилитация за лекари.

б) тематични курсове по:

· Електро-диагностика и електро-стимулация,
· Постизометрична релаксация и мобилизация на периферни стави,
· Лазертерапия, · Рефлексотерапия,
· Физиотерапия на дисковата болест,
· Физиотерапия при заболявания и травми на опорно-двигателни апарат,
· Физиотерапия при хипертонична и исхемична болест на сърцето,
· Физиотерапия на често срещани заболявания в детска възраст;

в) индивидуално обучение по държавна поръчка и срещу заплащане;


г) Обща медицина - обучение на лекари по специалността “Обща медицина” по модул 12 - “Физикална медицина и рехабилитация”.

д) Изработване на програми, тестове, ръководства, учебници, учебни филми, мултимедийни програми и др. учебни и образователни помагала.

» За контакти
› Адрес: София 1431, бул. "Св. Г. Софийски" 1
› Телефон: 9230-668
› Ръководител: Доц. д-р Майя Рязкова, дм.
Уебсайт
 
designed by www.madeyourweb.com