Menu Content/Inhalt
Начало arrow Катедри arrow Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология
1. Медицински факултет
ImageСлед създаването на Медицински факултет към Софийския университет за клинична база на Катедрата по акушерство и гинекология е определена първата специали­зирана акушеро-гинекологичната болница Майчин дом "Княгина Мария-Луиза", основана през 1903 година. Организирането и развитието на Катедрата е нераз­ривно свързано с болница "Майчин дом" и нейните бележити ръково­дители.

Мащабите на "Майчин дом" дават големи възможности за професионално развитие. Постепенно институтът се обогатява с нови кадри - аспиранти, асистенти, доценти, професори. Научната продукция през този период е значителна: издават се основни учебници и ръководства, множество мо­нографии по съществени проблеми, научни трудове, участия в конгреси - национални и меж­дународни. Катедрата извършва огромна учебно-преподавателска работа. През 1996 г се въвежда т. нар. "циклично обучение" за студенти V курс, което има за цел да осъвремени и доближи програмите до европейските изисквания и същевременно да засили практическата работа на студентите с болните. Ежегодно катедрата провежда 14 тематични и 4 индивидуални курса за следдипломна квалификация на лекарите-специалисти, основни курсове по акушерство и гинекология и по неонатология, работа със специализанти и докторанти. Създават се връзки с чуждестранни университети и редица преподаватели специализират по линията на различни международни програми в Англия, Франция, Италия, Дания, Израел, Япония.

От 01.09.2000 г "Майчин дом" се превръща в търговско дружество – Специализирана болница за активно лечение в акушерството и гинекологията (СБАЛАГ - "Майчин дом" – ЕАД). Така се прекъсва връзката с Медицинския университет, чиито научно-преподавателски кадри, са назначени на длъжност "ординатор" към болницата. След 01.07.2002 г. университетът сключва допълнителен трудов договор с научно-преподавателските кадри и възстановява тяхната лигитимност. Тези промени са продиктувани от неуредици в законодателството. Съществен принос за развитието на българското акушерство през последното десетилетие имат проф. Ат. Кацулов, проф. Ал. Хаджиев, доц. А. Димитров, а за българската гинекологична школа - проф. Ат. Атанасов, проф. И. Карагьозов, проф. Б. Налбански.

През 1993 г. кадровият състав на катедрата е 16 хабилитирани преподаватели и 86 асистенти и научни сътрудници. След разделянето на болничното и академичното ръководство започва намаляване на научно-преподавателския състав и увеличаване на ординаторите в "Майчин дом". Последното се налага и поради намаления брой на обучаваните студенти. В началото на 2005 г. хабилитираните преподаватели са 12, асистентите –39.


» Ръководител
Проф. д-р Ангел Димитров, тел.  9172/376
» Уебсайт

 
designed by www.madeyourweb.com