Menu Content/Inhalt
Начало arrow Болници arrow УСБАЛ Педиатрия
УСБАЛ Педиатрия
Университетска специализирана болница за активно лечение по педиатрия
ImageСпециализираната болница за активно лечение по детски болести ЕАД гр. София е единствената в страната самостоятелна специализирана детска болница, осъществяваща високоспециализирано и квалифицирано медицинско обслужване, методична и консултативна помощ на национално ниво. Акредитирана е като Университетска педиатрична болница. Понастоящем тя е приемник и продължител на традициите на три педиатрични школи – Научен институт по педиатрия, Детската клиника на Александровска болница и детската клиника на ИСУЛ.

В момента болницата разполага с възможности за достъпна съвременна диагностична и терапевтична, а също така преподавателска и научно-изследователска дейност във всички аспекти на детското здравеопазване. В структурата на болницата са включени 7 клиники, консултативно- диагностичен блок , рентгеново отделение, лаборатории.

1. В Клиниката по неонатология с ръководител Доц.Емилия Христова се извършва реанимация ,диагностика и лечение на високорискови новородени деца. Използват се най- съвременни, високотехнологични методи за дихателна реанимация, парентерално хранене и цялостно обгрижване на недоносените бебета.

2. Клиниката по нефрология и хемодиализа ръководена от д-р Св.Маринова е единствената специализирана клиника по детска нефрология в страната, където се полагат грижи на най-високо съвременно ниво за деца с бъбречни заболявания, извършва се диализно лечение на деца с бъбречна недостатъчност , извършва се пред трансплантационна подготовка и след трансплантационно наблюдение на деца с бъбречна трансплантация.

3. В Клиниката по ревматология, кардиология и хематология се извършва наблюдение на деца с ревматични и кардиологични проблеми от цялата страна. Въведени са най- съвременните методи на лечение, като някои от тях са включени в международни Европейски програми. Наблюдават се и деца с таласемия от цялата страна. Ръководител на клиниката е доц.Д.Михайлова.

4. В Клиниката по гастроентерология под ръководството на Доц.Христо Желев се извършва комплексна диагностика на деца с чернодробна недостатъчност, функционална, имунологична, ендоскопска и хистологична диагностика на заболявания на горните и долни отдели на гастроинтестиналния тракт и тяхното най-съвременно лечение, а също така изследване и лечение на деца с хранителни алергии от цялата страна. Проследяват се всички чернодробно трансплантирани деца в страната.

5. Клиниката по ендокринология, диабет и генетика с ръководител Доц.К.Коприварова,- приема деца с ендокринни проблеми от цялата страна. Провеждат се най- съвременни диагностични тестове. Лекуват се деца с диабет от 0-18 годишна възраст, като се провежда обучение на децата с диабет и техните семейства. Осъществява се и 24 часова консултация за пациенти и лекари от цялата страна на гореща телефонна линия. В сектора по клинична генетика под ръководството на Д-р Тинчева се извършва диагностика и лечение на деца с метаболитни заболявания, дисморфични синдроми , умствена недостатъчност. Извршва се генетична консултация на бременни жени и профилактика на синдрома на Даун.

6. Клиниката по пулмология, със сектор за интензивно лечение се обслужват деца, нуждаещи се от дихателна реанимация, деца в коматозни състояния, шок, а също така с различни заболявания на дихателната система. В момента клиниката се ръководи от Доц.Адриана Анадолийска.

7. Клиниката по неврология се ръководи от Д-р Ив.Литвиненко, като основната й дейност е насочена към специализирана лечебно-диагностична помощ, както на спешните състояния така и на нуждаещите се от своевременно, адекватно лечение в тясна връзка с Клиниката по неонатология, с цел ранно диагностициране и специализирано лечение на деца с епилепсия, ДЦП, родово- травматични парези, наследствени болести на нервната система и мускулите. Осъществява се консултативна дейност на всички нива в областта на детската неврология.

В консултативно-диагностичния блок, ръководен от д-р Д.Калайков, се извършват редица лечебно-диагностични дейности като ЕКГ, ЕМГ, ехография, рентгенова диагностика и др.

В рентгеновото отделение се извършва пълния обем конвенционални и контрастни рентгенови изследвания, което също така е специализирано и има богат опит в диагностицирането на рядко срещащите се в практиката костни дисплазии, вродени аномалии и заболявания в неонаталния период. Началник на отделението е Д-р Захариев.

Лабораторният блок на СБАЛДБ е представен от Клинична лаборатория, Вирусологична лаборатория, Бактериологична лаборатория, Цитогенетична и Сектор Скрининг и функционална ендокринна диагностика, ръководени: съответно от д- р Стайкова; д-р Цветанска; Доц.Хаджиева; Д-р Бонева и Д-р Ива Стоева. Широкият спектър от диагностични възможности, съвременна апаратура и опитни специалисти превръщат тези звена в незаменим партньор в диагностичния процес.

В Клинико-рехабилитационните отделения в гр.Банкя се извършва продължително лечение и рехабилитация на деца с неврологични, кардиологични и ревматологични проблеми. В момента звеното е под ръководството на д-р Михова - специалист по физиотерапия и рехабилитация.
Историята на болницата е свързана със семейство Бръчкови и благотворителното дружество "Княгиня Евдокия", които осигуряват терена и средствата за построяването на сградата на ул."Акад.Ив.Гешов" 11, предназначена първоначално за заведение за социално слаби деца. През 1937г. е разкрита една от първите в страната държавни детски ясли.

През 1948г е създаден "Институт по хигиена, диететика и възпитание на детето" с директор д-р Петър Белопитов и приоритет научна разработка на проблемите свързани с храненето, хигиената и възпитанието на детето. В този период Института работи под контрола и методичната помощ на д-р Олга Каменова и д-р Радка Семерджиева от МНЗ.

През 1951г.институтът се преименува в "Научен институт по охрана на майчинство и детство" и за негов директор е назначен видния педиатър доц. д-р Асен Фиков известен с научните си трудове в областта на храненето на децата и активната си обществена дейност. В този период се създават физиологични кърмачески отделения и едно за здрави деца от 1 до 3 годишна възраст с ръководител д-р О.Каменова , отделение за рахит /по-късно и обменни заболявания/ с ръководител д-р Ж.Желев и отделение за хипотрофични деца с ръководител д-рЛ.Бойдашева. По-късно е създадено и отделение за недоносени деца с ръководители: Н.Коева и лекарите В.Киселкова, Е.Силяновска, Д.Събева, Л.Божков.

Разширява се и лабораторната база.Освен съществуващите клинична и микробиологична лаборатории, за нуждите на научната работа са създадени химична, морфологична, вирусологична и физиологична лаборатории.

В този период са определени основните насоки в работата с децата в ранна възраст и началото на научната работа. Основните научни направления са: диспозиционна профилактика – хранене, закаляване, възпитание. Специално внимание се отделя на децата с хипотрофия, рахит, недоносените, децата с респираторни заболявания, които са основна причина за високата детска смъртност.

Създаден е първият в страната организационно-методичен отдел в болница с ръководител д-р Р.Семерджиева. Той осигурява връзката с МНЗ и координира методичната помощ. По-късно методичната секция се ръководи последователно от ст.н.с.д-р М.Цонев, ст.н.с.д-р С.Пинкас, доц. Р.Дундова, ст.н.с д-р Б.Захариев и д-р Д.Калайков.

През 1954г. ръководството на преименувания "Научно-изследователски институт по педиатрия" е поверено на изтъкнатия организатор на здравеопазването д-р Ст.Коларов, който разкрива секция "Ревматизъм и сърдечно-съдови заболявания" и през 1955г.и възлага ръководството й на д-р Цветана Кипрова – Попова. На проф.Коларов се дължи разширяването на лабораториите и тематиката по въпросите на вторичната профилактика, специално на ревматизма, сърдечно-съдовите заболявания и колагенозите. Поставя се началото на комплексната профилактика на тези заболявания.

Към Иститута по педиатрия се оформя Център за пълна комплексна профилактика на ревматизма, сърдечно-съдови заболявания и колагенози, научно-учебна, преподавателска и организационно-методична работа. Разкрити са филиали в различни градове за рехабилитация на деца болни от ревматизъм в извънпристъпен период, както и училища, оздравителни лагери и ревмо-кардиологични кабинети – диспансери в цялата страна. Оформя се Център за профилактика на ревматизма и ревматичните заболявания от национален мащаб. С добре организираната си дейност центърът успешно се конкурира с такива центрове извън страната.След няколко години МНЕ оценява необходимостта и се разкрива отделение за ревматизъм и сърдечно- съдови заболявания за прилагането на комплексна първична и вторична профилактика спрямо тези заболявания в цялата страна. Секцията по сърдечно–съдови заболявания се завежда от проф.Коларов, в последствие от доц.Попова – Кипрова. Първите научни сътрудници са д-р Немски и д-р И.Симеонова. В последствие са назначени д-р Ив.Митев, д-р Б.Рашеева, д-р Драгов, д-р Пастухов.

През 1952 г. е създадено първото рехабилитационно отделение за деца със сърдечно-съдови заболявания в Банкя.

В началото на 1954г. в новосъздадения Институт по педиатрия съществува само бактериологична лаборатория с ръководител д-р В.Арнаудова. По-късно е назначен д-р Е.Гачев, като ординатор – биохимик със задача да организира цялостен лабораторен сектор./д-р Гачев по-късно става професор и завеждащ Катедрата по химия и биохимия към Медицинска Академия/.За завеждащ клиничната лаборатория е назначен д-р Ат. Каракашов. Заедно с по-късно дошлия д-р Е.Вичев изпълняват широка програма по разширяване дейността на лабораторията, която скоро става една от най-големите и най-добрите в страната. Бъдещата й дейност е разширена от д-р Ст.Стомонякова.

Хормоналната лаборатория е разкрита през 1967г от д-р Й.Йорданов, по-късно ст.н.с.ІІст. Той създава нови методи и от 1984г е почетен рационализатор. Успоредно с това съществуващата бактериологична лаборатория се разделя на две: Вирусологична и Бактериологична лаборатория. Патоморфологичната лаборатория е създадена и ръководена първоначално от проф.Г.Михайлов, а по-късно от проф.И.Цонев.

Основна задача пред развиващия се лабораторен сектор на Института по педиатрия заемат проблемите на физическото развитие и физиологията на детската възраст. Първоначално във физиологичната лаборатория работят д-р Б.Желязков и д-р Л.Басан, а по-късно ръководството се поема от д-р В.Гатев, по-късно-проф.В.Гатев сътрудничество с д-р М.Казакова, д-р Г.Владимирова, д-р М.Узунова и физика И.Иванов.

Секция "Хранене на децата" отначало се ръководи от д-р О.Каменова, а по-късно последователно от проф.Л.Трифонова и доц. М.Маринова.С активното участие на сътрудници на секцията са разработени първите български адаптирани млека, инстантни каши и пюрета, както и безглутеново брашно за деца с целиакия.От сътрудници на секцията са разработени и предложени на МНЗ инструкциите за хранене на децата.

След 1956г. започват първите разработки за изследване на физиологичните механизми на закаляването от доц.Л.Исаева, по-късно и д-р В.Братанова и доц.Пръвчев.

През 1954г. се създава секция "Психическо развитие и възпитание на детето". Целта на дейността й е да се подобри организацията на живота на здравите и болните деца. По инициатива на проф.Манова се създаде 99-то болнично училище, което в последствие носи нейното име. През 1976 г секцията се преименува в "Детска психология и възпитание" и се ръководи от ст.н.с.ІІст.Р.Драгошинова.

Завеждащ на отделението за деца с рахит е д-р Ж.Желев със сътрудници д-р Р.Славова, д-р З.Капинчева и д-р Б.Василева. Колективът, съвместно с д-р Сарафова, разработва проблема за профилактика в широк аспект – антенатална профилактика, постнатална: правилно хранене, УВЛ и медикаментозна профилактика с витамин Д. Основен момент при леченито на децата с хипотрофия е храненето, Разработена е и внедрена в практиката схема за диетолечение, като особено внимание е отделено на фазите на лечение при тежките степени на хипотрофия.

В началния период от създаването на института е открито отделение за деца с катари на горните дихателни пътища със завеждащ д-р К.Шапкарева. Научната тематика обхваща проучване на причинителите на КГДП и пневмониите, както и мястото на сърдечните усложнения при тяхното протичане.

С разкриването на Института във връзка с високата детска и особено неонатологична смъртност, е организирано отделение за недоносени деца – първото в страната със завеждащ ст.н.с.д-р Н.Коева, а по-късно доц.Киселкова и доц.Христова. Административно – финансовия сектор /ръководен най-напред от Томашевич, а по-късно от Паликрушев в сътрудничество с Джаферов, Офицеров и др./ отговаря за безупречното материално-техническо и финансово осигуряване на дейността на Института.

От 1965г. директор на Института е д-р Н.Коева. През1971г. е създадена работна група по проблемите на артериалната хипертония ръководена първоначално от проф.Коларов, а по късно от Доц.Белова и проф.Рахнева. През 1972г се обединяват Научният институт по педиатрия с катедрите по детски болести в Александровска болница и Института за специализация и усъвършенстване на лекари /ИСУЛ/. Директор на създаденият "Център по охрана на майчинството и детството" става проф.Л.Бакалова. На сътрудниците на института освен лечебна, методична и научна се възлага и учебно-преподавателска дейност. За ръководител на клиниката по ендокринология е назначен опитния клиницист и преподавател проф. Здр.Станчев.

Разкрива се отделение по неврология с ръководител доц.И.Керековски, а по-късно доц.М.Узунова. Разкрива се клиника по кардиология с ръководител проф.П.Нинова – високо квалифициран педиатър – кардиолог, блестящ преподавател с висока ерудиция. В екип с доц.Н.Славков провеждат сърдечни катетеризации, Проф.Нинова успява да създаде школа и да обучи млади кардиолози- Л.Момчилов, Л.Спасов, В.Петрова, Н.Ефтимова,Сн.Томова, В.Керезова. По-късно клиниката се оглавява последователно от проф.Ив.Митев и проф.Р.Рахнева. В клиниката е направено и първото българско откритие /шести сърдечен тон – проф.Митев/.

От 1976г под ръководството на проф. Шимон Ниньо Научният Институт по педиатрия е най-мощния самостоятелен лечебен, научно-изследователски и университетски център с над 500 легла и 700 души персонал. В болницата се разкриват две нови клиники, пребазирани от ИСУЛ- гастроентерология с ръководител проф.Г.Панчев /по-късно доц.А.Радивенска и доц.Ю.Ковачева/ и нефрология с ръководител доц.Ангьозова /по-късно доц.А.Анадолийска/.

През 1991г в болницата е пребазирана клиниката по диабет от Александровска болница с ръководител - доц.К.Коприварова. От 1986г. за директор е назначен проф. Ив.Митев по време на неговия мандат е построена сградата на поликлиниката на Института на ул. "Н.Геров", което дава възможност за по-добро обслужване на амбулаторните пациенти, оптимизиране на работата на диспансерите и разкриване на допълнителни кабинети.

С активното съдействие на проф.М.Дамянова е осъществена идеята на санаториалните отделения в Банкя да се осигури подходяща база – на Института безвъзмездно е дарена санаториалната база на ЦК на БКП. От 1990г е създадена "Държавна университетска педиатрична болница" в която са обособени 10 клиники по основни детски профилни специалности - директор Проф. Др.Бобев.

От 1996г директор на болницата е д-р Ал.Куртев. Той разкрива интензивен сектор в клиниката на кардиология и започва ремонт на пералнята и стерилизацията. През 1998г. Държавна университетска педиатрична болница е преобразувана в търговско дружество като "Специализирана болница за активно лечение по детски болести" /СБАЛД-ЕАД/ с изпълнителен директор доц. М.Маринова. В този период е извършена реконструкция, основен ремонт и оборудване на клиниката по неонатология. За нуждите на стерилизацията и пералнята е закупено най-съвременно оборудване, което е важна предпоставка за успешна борба с вътреболничните инфекции. Разкрива се интензивно отделение с ръководител проф. Е.Симеонов.

Първото санаториално отделение за лечение на деца със сърдечносъдови заболявания в Банкя е разкрито през 1952г и първият лекар в него е д-р Л.Войводова,а от 1953 г. Гл. лекар е д-р Ненов.

През 2001г директор на СБАЛДБ е д-р Н.Дренски. Клиниките по гастроентерология и по нефрология и хемодиализа са пребазирани на база "Д.Несторов" направен е ремонт и е осигурено оборудване на сектора за интензивно лечение към клиниката по пулмология.

От месец май 2007г изпълнителен директор на Университетската педиатрична болница е д-р М.Екимова

» Директор: д-р Мария Екимова – Пенева
» Адрес: гр. София, бул. "Акад. Иван Гешов" 11
» Телефон: 02/ 952-38-40 (централа)
 
designed by www.madeyourweb.com