Menu Content/Inhalt
Начало arrow Болници arrow УНМБАЛ "Св. Екатерина"
УНМБАЛ "Св. Екатерина"
Университетска национална многопрофилна болница за активно лечение "Св. Екатерина"
ImageImage
Софийската Университетска национална многопрофилна болница за активно лечение (УНМБАЛ) “Св. Екатерина” е образец за съчетаване на високи медицински умения, грижи за пациентите и водещи медицински технологии на едно място. Динамичното й развитие през последните 18 години и разширяването на обема на дейност й отреждат водещо място сред кардиологичните и кардиохирургични центрове в България и Източна Европа. УНМБАЛ Св. Екатерина включва три основни функционални комплекса: Диагностичен блок, Стационар и Административно-стопански блок. Консултативно-диагностичният блок включва следните кабинети:
 • Кабинет по вътрешни болести;
 • Кабинет по гастроентерология;
 • Хирургичен кабинет;
 • Кабинет по пулмология;
 • Кабинет по преданестезиологични прегледи, консултации и лечение на болката;
 • Кабинет по функционална диагностика;
 • Кабинет по електрокардиостимулация.
Разположени са на партерния етаж на болничната сграда и са лесно достъпни за пациентите , като за тези от тях, които са с ограничения в ходенето са осигурени “колесни” столове и носилки. Всеки кабинет е с ясно обозначен надпис, съдържащ неговото наименование, приемното време и имената на работещите в него лекар и медицинска сестра. Близостта на кабинетите до секторите за образна, функционална и медико-лабораторна диагностика и добрата комуникативност на свързващите ги коридорни артерии улесняват, както пациентите, така и работещите в тях медицински специалисти. Управлението на приема в кабинетите, съобразно състоянието на пациентите, се осъществява от работещите в тях медицински сестри по правилата на “триажната система”(медицинската сортировка).

Приемът на пациенти за планова хоспитализация се извършва след предварително назначени и изпълнени диагностични процедури: ЕКГ, ЕхоК-ТТЕ, при необходимост ТТЕ, РЕП (според клиничната картина) и 24-часов ЕКГ-запис, тип холтер, гастроскопия, колоноскопия, ехография на коремни органи, ЕРХПГ и КАТ.Приемът на пациенти по спешност е осигурен с апаратура, пособия и лекарства за кардио-пулмонална ресусцитация.

Стационарен блок
 
Стационарният блок се състои от клиники, профилирани според заболяванията и състоянието на пациентите. Подлежащите на инвазивно изследване и лечение в областта на вътрешната медицина и кардиология, постъпват след преглед в клиниките по вътрешни болести и кардиология. След извършената диагностика, ако подлежат на операция, пациентите постъпват в Операционен блок за сърдечна, съдова или общо хирургична операция. Следоперативното лечение се извършва в клиниката по КАИЛ, която осигурява 24 часов мониторинг и интензивни грижи на оперираните пациенти, както и поддръжка на жизненоважните функции с помощта на съвременна апаратура. След стабилизиране на състоянието и раздвижването пациентите се превеждат в следоперативно отделение, където завършва тяхното лечение.

» Клиники

Клиника по вътрешни болести

Ехографска диагностика в пълен обем на заболяванията на вътрешните органи, трансторакална и трансезофагеална ехокардиография, ЕхоДоплерсонография на съдове. Инвазивни изследвания- фибробронхоскопия, фиброгастродуоденоскопия, фиброколоноскопия. Ендоскопските изследвания се извършват с най-съвременна и модерна апаратура в колаборация с възможностите на рентгеновата и лабораторна диагностика. Функционални изследвания- електрокардиография, ВЕТ-стрес тест, 24-часов ЕКГ Холтер. Функционално изследване на дишането- спирометрия , бодиплетизмография с определяне на дифузионен капацитет- DLCO.

За контакти:
София бул."Пенчо Славейков" 52 и 52А
Има договор с НЗОК
Телефон: 02/99159482
E-mail: internalkatia@uhsek.com
Сайт: www.uhsek.com/index.php?lang=&s=2&id=sub52

Клиника по кардиология

Интензивно лечение на сърдечно-съдови заболявания и инвазивна диагностика. Единствен в страната, апарат за интраваскуларно коронарно ултразвуково изобразяване. Eхокардиография и съдов доплер. Сърдечна катетеризация, пулмоангиография, аортография, ангиография, каротодография, оксиметрия, имплантиране на интракоронарен стент, каротидна ангиопластика, имплантация на временни и постоянни пеисмейкъри, поставяне на интрааортен контрапулсатор и др.

За контакти:
София бул."Пенчо Славейков" 52 и 52А
управител: д-р Юлия Джоргова
Има договор с НЗОК
Телефон: 02/9159560
E-mail: cardiology@uhsek.com
Сайт: www.uhsek.com/index.php?lang=&s=2&id=sub51

Клиника по обща хирургия

Конвенционални и лапароскопски оперативни интервенции върху заболяване на: щитовидна жлеза, млечна жлеза, хранопровод, стомах, дуоденум, тънки и дебели черва, черен дроб, жлъчен мехур, жлъчни пътища, панкреас, перинеум и анус, хернии, надбъбречна жлеза.

Клиниката по обща хирургия разполага с три сектора:
А. Сектор по гръдна, медиастинална и тиреоидна хирургия.
Б. Сектор по коремна хирургия.
В. Сектор по трансплантология - в него се извършват в планов и в спешен порядък трансплантации на сърце, бъбрек, бял и черен дроб, комбинирани трансплантации. Клиниката осъществява предоперативна подготовка и следоперативно лечение и грижи за пациентите.

За контакти:
София бул."Пенчо Славейков" 52 и 52А
Има договор с НЗОК
Телефон: 02/99159482
E-mail: internalkatia@uhsek.com
Сайт: www.uhsek.com/index.php?lang=&s=2&id=sub55

Клиника по съдова хирургия

Планово и спешно хирургично лечение при заболявания на кръвоносните съдове:
* операции на периферни артерии;
* емболектомии;
* пластики на артерии след ендоартериектомии;
* байпас на периферни артерии;
* операции на периферни вени (стрипинч);
* протезиране на артерии и вени;
* съдови анастомози при бъбречни трансплантации.

За контакти:
София ул. "Конювица" № 65
управител: Проф. Т. Захариев
Има договор с НЗОК
Телефон: 02/9214941 02/9214967
E-mail: vassurgery@uhsek.com
Сайт: www.uhsek.com/index.php?lang=&s=2&id=sub54

Клиника по сърдечна хирургия

Аортокоронарен байпас, пластика и протезиране при клапни увреждания, операции на сърце и големи съдове: байпаси на коронарни артерии, каротис и периферни артерии, дисекации на аортата, операции на вродени малформации на сърцето, трансплантация на сърце, комбинирани операции: сърце-бъбрек, сърце-стомах, сърце-секцио цезареа, операции на бял дроб: резекции и пулмоектомии (с или без екстра корпорално кръвообръщение) по повод резектатабилни, прорастващи към средостемието тумори.

За контакти:
София бул."Пенчо Славейков" 52 и 52А
Ръководител: д-р Боян Баев
Има договор с НЗОК
Телефон: 02/9159667 02/9159638
E-mail: surgery@uhsek.com
Сайт: www.uhsek.com/index.php?lang=&s=2&id=sub53

Административно-стопански блок

Административно-стопанският блок на Университетската национална многопрофилна болница за активно лечение “Св. Екатерина” е функционално-обособена структура, предназначена за планиране и осигуряване на необходимите за функциониране на болницата финансови, материални, енергийни и човешки ресурси и контрол на тяхното рационално използване.

Структурата на административно-стопанският блок е диференцирана в рамките на общата функционално-блокова организационна композиция на болницата и е в състояние да обхване компетентно следните функционални области:
 1. Икономическо управление на паричните средства, на материалните, енергийните и информационните ресурси на болницата.
 2. Администрирането на процедурите при сключване на трудови договори и на такива по Закона за задълженията и договорите.
 3. Маркетинга и администрирането на договарянето с доставчици на дълготрайни активи, строителни услуги, лекарства и консумативи, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки.
 4. Поддръжката и ремонта на материално-техническата база.
 5. Организацията на “болничния бит” и осигуряване на средства, необходими за поддържането му на равнище “комфортабилност”
 6. Вътрешният ред и сигурността на болницата и пациентите.
Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Света Екатерина"
» Управител: проф. Генчо Начев
» Има договор с НЗОК.
» Телефон: 02/9159413, 02/9159419, факс: 02/9549057
» E-mail: info@uhsek.com
» Сайт: www.uhsek.com
 
designed by www.madeyourweb.com