Menu Content/Inhalt
Начало arrow Болници arrow УМБАЛ "Александровска"
УМБАЛ "Александровска"
Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Александровска"

Image
Изглед откъм бул. 'Пенчо Славейков'
Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) е създадена през 1879 година, а от 30 октомври 1884 година се нарича "Александровска". В годините 1912 - 1919 е изпълнявала и функциите на военна болница. През 1918 г. на нейната база се основава и първия Медицински факултет в България.
   
Мисията на болницата се осъществява в съответствие с действащото законодателство в страната, международните здравни договори и конвенции, основните принципи, залегнали в Националната здравна стратегия, както и етичния кодекс на съсловната организация на лекарите в България. От създаването си тя е многопрофилна и с национално значение. Това определя и нейната мисия, която e:
   
   - Достъп до клиниките на болницата имат всички граждани на България, независимо от тяхната народност, професия или вероизповедание;
   - Диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти от цялата страна. Много често това са пациенти с диагностичен и лечебен проблем, лекувани и в други болнични заведения в страната, които се насочват към болницата за решаването им;
   - Въвеждане и извършване на уникални за страната изследвания, интервенции и терапевтични процедури;
   - Обучение на студенти по медицина, стоматология и фармация и специалисти по здравни грижи - медицински сестри, рехабилитатори, лаборанти и др.;
   - Специализация и следдипломна квалификация на висшите медицински кадри;
   - Научна и научно-приложна дейност;
   - Реализиране на различни проекти - лечебно-диагностични, организационно-методични и профилактични програми съвместно с международни организации.
   
В момента болницата е разположена на територия от 258 декара и е изградена на павилионен принцип. Земята е публична държавна собственост с принципал - Министерство на здравеопазването и не подлежи на приватизация. Разполага с 1100 легла, от които 408 хирургични и 120 интензивни. Висшият медицински персонал е 540 души, а от тях 441 са и преподаватели на допълнителен договор с Медицинския университет, 177 са с научна степен, а 108 са хабилитирани - професори (36), доценти. Болшинството от избраните за ръководители на катедри към Медицинския университет, както и основната част от републиканските консултанти по отделните клинични дисциплини са наши лекари и преподаватели.
   
Около 90 % от завършилите специалност МЕДИЦИНА в България са възпитаници на Софийския медицински факултет и преминават през клиниките на Александровска болница.
   
В клиниките на болницата се осъществява следдипломна квалификация и специализация на повече от половината лекари на България. Всички те имат по 1 - 2 основни курса годишно и множество тематични курсове и индивидуални специализации. Единствено при нас се провеждат държавните изпити за придобиване на основните клинични специалности.

» Организационна структура


Клиника по алергология
Респираторна алергия и атопия, вътрешни, детски и УНГ болести.

За контакти:
управител: доц. Васил Димитров
Има договор с НЗОК
Телефон: 02/9230603

Клиника по дерматология и венерология
Единствена в старната развива детска дерматология. Тук е единствената имунолигична лаборатория, в която се провежда метода на директната имунофлуоресценция и селективна фототерапия, вкл. и PUVA. Лекуват се животозастрашаващи дерматози, малигнен меланом, кожни карциоми, кожни промени при HIV/СПИН.

За контакти:
управител: Доцент д-р Соня Стоянова Марина Кирова, дм
Има договор с НЗОК
Телефон: 9230 684, 9230 849

Клиника по ендокринология, метаболизъм и хранене
Цялата гама заболявания от областта на общата ендокринология и обмяната на веществата

За контакти:
управител: Доц. д-р Владимир Христов
Има договор с НЗОК
Телефон: 02/9230-275

Клиника по кардиология

Всички сърдечно–съдови заболявания с помощта на най-модерна апаратура: ЕКГ апарати, Холтер-ЕКГ апарат, Ехокардиограф с цветен доплер и трансезофагеална ЕхоКГ, Coroscop Plus, Siemens, 1999 г., с дигитална обработка на образа за осъществяване на пълен обем инвазивни изследвания (дясна и лява сърдечна катетеризация с манометрия, ангиокардиография, селективна коронарна ангиография /СКАГ/, миокардна биопсия и интервенционално лечение /ПТКА/.

За контакти:
управител: доц. д-р С. Денчев
Има договор с НЗОК
Телефон: 02/9230 249

Клиника по неврология
Мозъчно-съдова болест, епилепсия, множествена склероза, миастения, заболявания на периферната нервна система, невродегенеративни заболявания, вертеброгенни заболявания, главоболие, разстройства на съня, деменции, разстройства на вегетативната нервна система и др. Неврорехабилитация, физиотерапия, иглотерапия, акупунктура и акупресура.

За контакти: 
управител: Проф. Пенко Шотеков
Има договор с НЗОК
Телефон: 02/9230672

Клиника по неврохирургия
Около 1600 операции годишно: невроонкология, съдова неврохирургия, спинална неврохирургия. Единствена развива детска неврохирургия, стереотактична, функционална и ендоскопска неврохирургия.

За контакти:
управител: проф. д-р мед. д-р Венцеслав А. Бусарски, дмн
Има договор с НЗОК
Телефон: 02/8524839

Клиника по нефрология
Нефрология. Лечение на бъбречна недостатъчност, бъбречни инфекции, имунни нефропатии, бъбречна биопсия, глумерулонефрити и др. иагностицират и лекуват всички гломерулни, тулурно-интерстициални и съдови бъбречни заболявания, нефролитиаза, вродени и наследствени нефропатии, бъбречно засягане при системни автоимунни заболявания и имунни васкулити, при диспротеинемии и при диабет, остра бъбречна недостатъчност, хронична бъбречна недостатъчност във всички стадии.

За контакти:
Доц. д-р Пенчо Симеонов
Има договор с НЗОК
Телефон: 02/9230539

Клиника по очни болести
Офталмология, очни болести - глаукома, хирургия на очните придатъци, роговица, травмани състояния на ранна и късна реконструкция на преден очен сегмент, катаракта, витреоретинна/ вкл.аблационна/ хирургия и очни травми.

Лечение на очни състояния свързани със захарния диабет, възпалителни и съдови заболявания на окото, катаракта.

Лечение на всички очни заболявания в детска възраст, вродени и наследствени заболявания, очедвигателни разстройства, травми, тумори.

Флуоресцеинова ангиография, ултразвукова диагностика и лазер-терапия. Сектор по функционална диагностика. Сектор по имунология и хистология. Сектор по анестезиология и реанимация. Сектор по контактна корекция.

В клиниката по офталмология освен стандартните диагностични методи (боимикроскопия, офталмоскопия, авторефрактометрия, скиаскопия, керетометрия, биометрия, тонометрия, периметрия, гониоскопия и оглед на периферията на ретината с триогледалното стъкло на Голдман) се прилагат редица модерни методи, някои от които уникални за страната:

- апланационна тонометрия по Голдман и Перкинс
- скрининг методи за изследване на централното зрително поле по Фридман
- изследване на централното зрително поле и количествена оценка на резултатите посредством базирана на персонален компютър програма Кампикомп
- метод за установяване на ранни промени при глаукома посредством изследване на слоя на нервните влакна
- съвременни методи за диагностика на моторната и сензорна компоненти на бинокуларното зрение: синоптофор, тест на Баголини, симулантен и алтерниращ приземен кавър-тест, Ланг стерео тест, тристъпен тест, коордиметрия
- флуоресцеинова ангиография
- ултразвукова диагностика на очната ябълка и орбитата
- електроретинография, електроокулография
- комплексна обективна диагностика
- експертиза на нарушенията на цветното зрение

Операциите се извършват под обща или локална анестезия като на пациента се осигурява добро обезболяване и психичен комфорт:

- екстракапсуларна екстракция на катаракта /вътрешно перде/ с имплантация на вътреочна леща
- ултразвукова факоемулсификация на катаракта с имплантация на сгъваема вътреочна леща
- фистулизиращи операции за глаукома /трабекулектомия/, вкл.с апликация на Митомицин –С или 5-флороурацил
- непроникващи операции за глаукома
- комбинирани операции за глаукома и катаракта, вкл. фако-трабекулектомия
- дрениращи имплантанти при неоваскуларна глаукома
- кератопластика / трансплантация на роговица /
- операция за отлепване на ретина
- витреална хирургия с тампониране с газ /С3F8 /, течен силикон или перфлуорокарбонова тежка течност
- операции за конкомитентен и инкомитентен страбизъм /кривогледство /, както и особени форми на страбизъм, вкл.хирургия на косите очни мускули
- крио и лазерлечение на ROP

В клиниката по офталмология се извършват и терапевтични лазерни процедури:

- лазер – коагулация при диабетна ретинопатия и съдови оклузии на ретината
- лазерна профилактика на отлепването на ретината
- лазерна трабекулопластика при глаукома

За контакти:
Ръководител: доц. д-р Ива Петкова,
Има договор с НЗОК
Телефон: 02/9230661 02/9230662

Безплатен прием с направление. Операциите се извършват в модерен операционен блок с 4 зали и 6 операционни маси. Операционната и анестезиологичната апаратура са със съвременни стандарти.

Клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия

Хирургия на вродени аномалии по повърхността на тялото. Цикатрицициални деформации след изгаряния, доброкачествени и злокачествени тумори на кожата, последствия от отстраняване на тумори. Оперативни намеси по козметични съображения.

За контакти:
управител: доц. Димитър Евстатиев - национален консултант
Има договор с НЗОК
Телефон:02/952-60-39

Клиника по психиатрия

Aмбулаторно и стационарно психиатрично изследване, инструменталн-компютърна диагностика, клинико-лабораторни изследвания. Терапевтични програми: фармакотерапия, електроконвулсивна терапия, средова милиотерапия, кризисни интервенции, когнитивно-поведенческа психотерапия, интензивни програми за индивидуална и групова психотерапия, консултативна (лиезон) психиатрия, психосоциална рехабилитация и ресоциализация.

За контакти:
управител: доц. д-р Алекси Спиридонов
Има договор с НЗОК
Телефон: 02/9516996 02/9230536

Клиника по урология

Операции на бъбреци, пикочния мехур, пикочните пътища, простатата. Трансплантация на бъбреци.

За контакти:
управител: проф. д-р Петър Колев Панчев
Има договор с НЗОК
Телефон: 02/923 03 56

Клиника по хирургични болести
Гастроентерологична и онкохирургия, чернодробно-жлъчна-панкреатична и ендокринна хирургия.

За контакти:

Ръководите: Проф. д-р Николай Яръмов, дмн
Има договор с НЗОК
Телефон: 02/923 05 40
Безплатен прием с направление.

Клиничен център по физикална медицина и рехабилитация
Консултативни прегледи и лечение на персонал на Александровска болница, на болни изпратени от консултативната поликлиника, както и от лечебните заведения на територията на столицата и страната.

• Консултативни прегледи и лечение на здравно-осигурени пациенти изпратени с направление от общопрактикуващи лекари на територията на столицата.

• Диагностичната дейност включва: електродиагностика, електромиография, кинезиологичен анализ - мануална диагностика, мануално-мускулно тестуване, тестуване на спастични парализи, (извършва се в отделението по физикална терапия на Клиничния Център със сектори електро-светлолечение и кинезитерапия).

• Лечебната дейност включва: електролечение с ниско- средно- и високо-честотни токове, електростимулации, магнитотерапия, ултразвук, светлолечение, лазертерапия, термотерапия (парафин), криотерапия, инхалационна терапия, мануална терапия и кинезитерапия.

• Физиопрофилактичната дейност включва вторична и първична профилактика на пациенти и персонала на МБАЛ със средствата на физикалната терапия. Провежда се кампанийно при епидемии на грип и целогодишно като рутинна практика в някои клиники.

Има договор с НЗОК

Нефрологично-трансплатационна клиника с диспансер
Стационарно лечение и диагностика на нефрологични заболявания от всякакъв вид и тежест. Стационарна, консултативна и диспансерна дейности за бъбречна трансплантация. Доплерова абдоминална ехография. Пункционна бъбречна биопсия под ехографски контрол. Плазмафереза.

За контакти:
Има договор с НЗОК
Телефон: 02/9230215 02/9230539
E-mail: nephcl@abv.bg

Център по образна диагностика

образни изследвания при заболявания на: мускулно-скелетната система, храносмилателната система, дихателната система, отделителната система, сърдечно-съдовата система, централната нервна система и други. Методи на интервенционалната рентгенология.

За контакти:

управител: доц. Васил Хаджидеков - национален консултант
Има договор с НЗОК
Телефон: 02/9230348

Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Александровска"
» Адрес: София ул."Св.Георги Софийски"1 п.код 1431
» Управител: проф. д-р Лъчезар Трайков
» Има договор с НЗОК.
» Телефон: 02/9516996 02/92301 централа
» Сайт: www.alexandrovska.com
 
designed by www.madeyourweb.com