Menu Content/Inhalt
Начало arrow Новини arrow Критерии за стипендии за зимен семестър за уч. 2009 / 2010 г.
Критерии за стипендии за зимен семестър за уч. 2009 / 2010 г.
Проведе се заседание на комисията по стипендиите. На заседанието бяха определени критериите за стипендии за  зимен семестър за учебната 2009/2010 г., сроковете за подаване, обработка, класация и проверка на документите и изплащането на стипендия. Комисята одобри критериите, предложени от Студентски съвет и прави следното предложение:

Максимален доход:

1 категория - без изискване на доход (6.00)
2 категория - 410 лв (5.50 - 5.99)
3 категория - 240 лв (4.00 - 5.49)

Приемане на документи - 26.10 - 13.11.2009 г.

Обработка, класация и оформяне на 5% извадка - от 16.11.2009г до 20.11.2009 г.
Заседание на комисията по стипендии: 24.11.09 г от 14.00 ч
Изплащане на стипендии - от 01.12.09 г до 04.12.2009 г.

Изисквания към кандидатите:

1. За стипендия могат да кандидатстват само студентите, които са положили успешно всички изпити. Успешно положен е изпит с оценка, различна от слаб (2).

2. Студенти с успешно положен изпит, отказали се от оценката си с цел нейното повишаване имат право да кандидатстват за стипендия, като се смята записаната в главната книга оценка от конкретния изпит

3. Студентите с отличен успех (5.50 - 5.99) и доход до 240 лв посочват категорията, в която искат да се класират

4. Необходими документи за стипендии(приложен образец), като Служебната бележка за дохода трябва да бъде с изходящ номер или документ от НОИ.

Правила при класирането на кандидатите:
1. Всички кандидати с успех "отличен" 6.00 получават стипендии

2. Класирането във 2-ра и 3-та категория става по низходящ ред на успеха до изчерпването на средствата за стипендии, предвидени за 5 месеца на зимния семестър на уч. 2009/2010 г., в рамките на средствата за стипендии по бюджета на съответното структурно звено за 2010 г.

3. В случай на останали неизразходвани, а определени със заповед на ректора брой стипендии за даденото завено, класирането продължава по следния начин:

а) във втора категория - по низходящия ред на успеха до достигане на долната граница отличен 5.50, ако доходът на член от семейството на кандидата не превишава 430 лв.

б) в трета категория - по низходящия ред на успеха до достигане на долната граница добър 4.00, ако доходът на член от семейството на кандидата не превишава 250 лв.

Социални стипендии.
1. На несемейни студенти без двама родители, студенти-инвалиди и студенти с двама родители - инвалиди и на студенти с един родител, който е инвалид - без оглед на успеха и месечния доход на член от семейството - в размер на 85 лв

2. На студентите - майки с деца до 6-годишна възраст:
а) когато съпругът е учащ се редовно обучение на място, финансирано от държавата, войник или нетрудоспособен, или когато самите те са самотни майки, овдовели или разведени - в размер на 85 лв
б) във всички останали случаи - в размер на 75 лв.
в) право на стипендия в размер на 85 лв имат студентите-бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителски права е предоставено на бащата студент.

3. На студенти до 27-годишна възраст, редовна форма на обучение, чийто родители са кадрови военнослужещи, участващи в международни мисии в периода, в който родителя отсъства - в размер на 85 лв.

Необходими документи за стипендии
1. Молба - декларация (образец от Деканата)
2. Документ за брутния месечен доход на член от семейството за периода 01.03.09 - 01.09.2009 г., който да съдържа подпис, печар и изходящ номер.
3. Документ от бюрото по труда (за безработни родители); при липса на документ от бюрото по труда се представя собственоръчно написана и нотариално заверена декларация
4. Документ от пенсионен отдел, отразяващ размера на пенсията на посочении период на родители-пенсионери

При разведени родители:
- ксерокопие на решение за развод
- брутния доход на родитеия, с когото съжителства
- документ, удостоверяващ изплащането на издръжка (при липса на документ за издръжка, студентът представя собственоръчно и нотариално заверена декларация)
- при повторен брак се прилага и документ за брутния доход на новото домакинство

При починал/и родител/и

- ксерокопие от смъртен акт
- брутния доход на родителя, с когото съжителства
- документ за наследствена пенсия от НОИ

При наличие на експертно решение за инвалидност
- ксерокопие на експертното решение от ТЕЛК за инвалидност на студента
- брутния доход на родителите

При наличие експертно решение за инвалидност на родители
- ксерокопие от експертно решение от ТЕЛК за инвалидност
- брутен доход на родители

При наличие на брат или сестра
- служебна бележка или уверение от съответното учебно заведение - ВУЗ или училище (за посочения период)

При семейни студенти
- акт за граждански брак
- акт за раждане на дете
- документ за изплатено майчинство от общината
- служебна бележка от военното поделение (ако има съпруг войник)
- служебна бележка от местоработата за брутния доход на работещ студент за посочения период

Внимание: Всички документи, които предоставяте, трябва да съдържат изходящ номер, подпис и печат.
 
designed by www.madeyourweb.com