Menu Content/Inhalt
Начало arrow Новини arrow Пояснения относно специализациите
Пояснения относно специализациите
Във връзка с направени запитвания и изложени искания, отдел "Следдипломно обучение" на МУ-София дава следните пояснения:

1.Учебните програми за обучение на специализантите се одобряват от МЗ, след което се сключват договори с лечебните заведения, в които ще се провежда специализацията, и след това се сключват договори със специализантите.

2.МЗ започна одобряването на учебните програми от месец август 2008 г. поетапно. Към този момент все още МУ-София не е получил от МЗ одобрени програми по кардиохирургия, пластично-възстановителна хирургия, медицинска онкология, детска ревматология, обща медицина, клинична фармакология и терапия, дентална, орална и лицево челюстна хирургия, медицина на бедствените ситуации и медицинска психология.

3.Към момента са сключени договори с 23 лечебни заведения за обучение на специализанти.

4.Не е възможно да се извърши зачисляване на специализант със задна дата.Такова неправомерно действие би довело до ситуация, при която специализацията е започната преди да има одобрена учебна програма за нея или преди да е сключен договора за нейното провеждане със съответното лечебно заведение. Класиралите се кандидати не губят правото си на специализация, независимо от датата на започването й.

5.Специализантите класирани на места за клинична ординатура получават две минимални работни заплати за срока на специализацията и съгласно Наредба № 34/29.12.2006 г. след завършване на специализацията специализантите следва да бъдат „разпределени” в лечебно или здравно заведение за срок равен на срока на специализацията. Съгласно Наредбата това е задължително условие, което МУ-София не може да не изпълни.

6.Чл. 20, ал. 2 от Наредба № 34/29.12.2006 г. определя, че местата за специализанти, които ще участват в конкурс по документи по реда на чл. 20 се одобряват от Министъра на здравеопазването и следователно не само докторантите, но и асистентите и научните сътрудници също са лишени от възможността автоматично да бъдат зачислени в специализация.

От страна на МУ-София няма никаква пречка представител или представители на специализантите и докторантите да бъдат приети от Ректора, Главния секретар или Зам.Ректора по СДО и УБК за което е достатъчно искането за среща да не е отправено анонимно.

Източник: mu-sofia.bg
 
designed by www.madeyourweb.com