Menu Content/Inhalt
Начало arrow Новини arrow МУ - София обявява конкурс за специалност "Обща медицина"
МУ - София обявява конкурс за специалност "Обща медицина"
Въз основа на заповед от министъра на здравеопазването от 1 август 2008 Медицински университет - София обявява конкурс по документи за придобиване специалност "Обща медицина" за общопрактикуващи лекари. За кандидатстване са необходими следните документи:

1. Заявление, което се предоставя от отдел "СДО и УБК".
2. Нотариално заверено копие от дипломата за висше образование.
3. Нотариално заверено копие на свидетелство за придобита специалност (при налична такава).
4. Копие от удостоверение за регистрация в съответния Регионален център по здравеопазване по чл. 40 от Закона за лечебните заведения.
5. Копие на договор с Районна здравноосигурителна каса (при наличие на такъв).

Цената за участие в конкурса е 60.00 лв. Документите трябва да се подадат в отдел "СДО и УБК" на МУ-София, бул. "Акад. Ив. Гешов" 15, ет. 12, ст. 7 до 15.09.2008 г. Работно време: 9.00 - 12.00 часа и 13.00 - 16.00.

Класирането на специализантите ще се извърши до 25 септември 2008 г. въз основа на успеха от дипломата и от държавните изпити за придобиване на висше образование по "Медицина”, а обучението стартира от 1 януари 2009 г. Броят на местата за специализанти по "Обща медицина" в МУ-София е 900 места.

Със Заповед № РД 15-2333/01.08.2008г. на министъра на здравеопазването са определени стойностите на обучение на ОПЛ за един месец по специалност "Обща медицина”. За 6-месечното практическо обучение в акредитирана АПМП ОПЛ следва да заплаща по 80 лв./мес., а за 16-месечното обучение в АПМП под методическото ръководство на лекар с призната специалност „Обща медицина” от акредитирана практика – 30 лв./мес.

Предвидена е и дистанционна форма на теоретичното обучение с оглед създаване на възможност за свеждане до минимум откъсването от практиката на ОПЛ за срока на специализацията, което е един от основните проблеми за придобиване на специалност в момента.
С оглед възможността за провеждане на по-гъвкава специализация е посочена продължителността на една седмица в академични часове. Регламентиран е срок, в който следва да завърши специализацията – до 6 години от записването на специализанта във висшето училище.
 
designed by www.madeyourweb.com