Menu Content/Inhalt
Начало arrow Новини arrow Награди за значителни приноси в научноизследователската и преподавателска дейност
Награди за значителни приноси в научноизследователската и преподавателска дейност
На 22 май 2008 г., на тържествен концерт по случай 24-ти май, ще бъдат връчени традиционните годишни награди на МФ при МУ-София за значителни приноси в научноизследователската и преподавателска дейност в областта на фундаменталните науки, хирургията, терапията, както и награда за млад учен (под 35 години)

Кандидатурите от Вашата катедра следва да бъдат разгледани на Катедрен съвет и в срок до 21 април 2008 г. да бъдат представени предложенията в Деканата на МФ. Предложенията трябва да бъдат придружени от списък на публикациите на кандидатите от последните 3 години, както и оценка от Ръководителя на катедрата за преподавателската дейност на кандидатите.

Кандидатурите ще бъдат обсъдени от назначена комисия в съответната област по следните критерии:

До участие се допускат:
1. Научни статии на български език
2. Научни статии на други езици
3. Монографии
4. Учебници, ръководства, сборници
5. Научно ръководство на докторанти, студенти-кръжочници

В оценката за преподавателската дейност освен тази на Ръководителя на катедрата, трябва да се включат / при наличие/ и резултати от анонимни анкети сред студентите за качествата на лекционния курс и провеждане на упражнения

NB. Не се допускат за оценка резюмета от конгреси, кореспонденции, дописки и писма в списания и т.н. Оценяват се само реални публикации /съдържащи увод, собствени резултати и дискусия/, обзори и публикувани доклади от конгреси. За публикациите „in press” трябва да се представи официално потвърждение. Оценката на статиите да става по утвърдените от ВАК правила ( импакт-фактор – индивидуален и общ, цинирания и първи автор /за нехабилитираните/). Представените трудове да са от 2005 г. /включително/ до месец април 2008 г. /включително/. При избора на младите научни работници / специалисти с висше образование и асистенти под 35 г./ да се има предвид и придобита специалност по съответната дисциплина и/или научна степен. Изборът трябва да е обективен и напълно прозрачен. Писмените мотиви на комисиите за удостояване с наградите трябва да са достъпни до всеки интересуващ се.
 
designed by www.madeyourweb.com