Menu Content/Inhalt
Начало arrow Новини arrow Държавата финансира лекарите
Държавата финансира лекарите
  Държавата ще поема обучението на лекарите за придобиване на специалност. Това съобщиха от здравното министерство. Досега специализантите получаваха минимално заплащане от болницата, в която работят. Някои от тях дори са работели без пари. Според новите правила младите специалисти ще подписват договор и ще получават заплати от държавата. Те обаче ще са длъжни да постъпят на работа, където здравното министерство ги разпредели. С нова наредба на здравното министерство се улеснява достъпът до желаната специалност.

Държавата  заплаща обучението на лекарите, при условие че те трябва да са спечелили конкурси за клинична ординатура, съобщава пресслужбата на Министерството на здравеопазването. Друга новост е, че отпада досегашното разделение на специалностите на основни и профилни, променят се сроковете за обучение по някои от тях. Те се изравняват в съответствие с изискванията на Европейския съюз за взаимно признаване на професионалната квалификация в регулираните професии.

Това са основните промени, които се въвеждат с обнародваната вчера Наредба 34 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. С документа се определя нова номенклатура на специалностите и се уреждат по нов начин условията и редът за провеждане и финансиране на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. С документа се въвеждат изискванията на Директива 36 от 2005 г. на ЕС, регламентираща следдипломната специализация на медицинските кадри.

Като основна форма за обучение се въвежда клиничната ординатура. Специализанти ще се приемат както на места за клинична ординатура, финансирани от държавата, така и на места срещу заплащане, определени по реда на наредбата. Обучението на местата за клинична ординатура ще се финансира със средства от държавния бюджет.

Към министъра на здравеопазването се създават консултативни съвети за специализация по професионалните направления "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" и "Здравни грижи", както и за немедицинските специалисти. Целта е по-точно прогнозиране и осигуряване на необходимия брой специалисти в страната. Консултативните съвети ще дават становища по учебните програми, стойността на обучението, промените в номенклатурата на специалностите и потребностите от специалисти и места за специализация.

При спечелен конкурс на място за клинична ординатура ще се сключва договор за обучение за придобиване на специалност между спечелилия конкурса, МЗ и висшето училище, а при спечелен конкурс на място срещу заплащане договорът ще се сключва между спечелилия конкурса и висшето училище. С него се определят мястото и продължителността на обучението, както и възнаграждението на лицата, спечелили конкурс за клинична ординатура. Регламентирано е, че заплащането не може да бъде по-малко от 1,5 и по-голямо от 3 минимални работни заплати за страната, като конкретната му стойност се определя в зависимост от професионалния опит на кандидата.

В договора се посочва и стойността на обучението по съответната специалност на лицата, които са спечелили конкурс на място срещу заплащане, както и условията, при които те получават възнаграждение за извършена дейност. С договора се определят и условията за полагане на дежурства от специализанта в лечебното заведение, както и мястото, в което специализантът се задължава да работи след придобиването на специалност за срок, равен на продължителността на обучението. В МЗ ще се води регистър на специализантите и на придобилите специалност.

Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г. Специализантите, които са приети преди тази дата, продължават обучението си при условията, при които са приети. Тези, които имат основна специалност, ще могат да се обучават за придобиване на специалност по реда на новата наредба, като се зачита част от обучението им по признатата специалност при условия и по ред, определени от висшето училище.

Лицата, които желаят да упражняват професията в държава, членка на ЕС, държави от Европейското икономическо пространство и в Швейцария, и са придобили основна или профилна специалност преди влизане в сила на тази наредба, могат да получат удостоверение от министъра на здравеопазването, че са упражнявали действително и законосъобразно съответните дейности в продължение на не по-малко от 3 последователни години през последните 5 години.
 
designed by www.madeyourweb.com