Menu Content/Inhalt
Начало arrow Новини arrow МУ спечели финансиране по 5 свои проекта
МУ спечели финансиране по 5 свои проекта
  Четиридесет и пет е общият брой на постъпилите проекти за участие в конкурса за „Изграждане и подобряване на научната инфраструктура”, обявен от МОН. Двадесет и два от тях са одобрени за финансиране. Девет от спечелилите проекти са в тематичното направление „Изграждане на инфраструктура в областта медицинските изследвания”

Конкурсът беше обявен след като стана ясно, че средства в размер на 6,5 млн. лв. са освободени от намаления членски внос на България за участие в Шеста Рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и иновации. От тях 4 млн. лв. ще бъдат предоставени на спечелилите проекти в тематичното направление „Изграждане на инфраструктура в областта медицинските изследвания.

Одобрените проекти в областта на медицинските изследвания ще създадат условия за провеждане на научни изследвания, съчетани с образователна и лечебно-диагностична дейност. За първи път се изграждат действащи интер-институционални партньорства, които дават възможност за устойчиво бъдещо развитие и извършване на широк спектър от изследвания.

Този конкурс дава възможност не само да се осъвремени част от съществуващата научна инфраструктура, но и да се подкрепи създаването и развитието на млади колективи, участващи в същинската научна дейност и в управлението на проектите.

Медицински университет - София, спечели финансиране по следните проекти:

 Координатор на проекта
Базова организация 
Тема
 Проф. Д-р Владимир Овчаров, дм
Медицински университет - София
SNP генотипиране и анализ на генна екс-
пресия
 Д-р Георги Поптодоров, дм
МУ-София и МБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
Двустепенен анти-ангиогенен терапевти-
чен подход със сенсибилизиращ анти-ан-
гиогенен препарат в комбинация с ком-
плементарен анти-ангиогенен агент  или
йонизираща радиация
 Доц. Д-р Драга Тончева, дм
Медицински университет - София
Български консорциум по структурна ге-
номика и in silico дизайн на лекарства
 Проф. Д-р Параскева  Стаменова
Медицински университет - София   Индивидуален подход върху оценката и
и корекцията на кардиоваскуларен риск
във високо рискови и олигосимптоматич-
ни пациенти
 Д-р Павлина Гатева
Медицински университет - София
Клинични, експериментали и патоморфо-
логични изследвания върху връзката меж-
ду рака на простатата и затлъстяването

 
designed by www.madeyourweb.com